واجد شرایط خداوند
عیسی فقر و تنگدستی ما را متحمل شد تا ما در دولت او سهیم باشیم
ما باید درک کنیم که بین دو موضوع حاصل نمودن فیض خداوند، که امری است غیر اکتسابی و انجام شرایطی که خداوند آنها را مقرر فرموده و امری است الزامی ، تمایزی مهم و منطقی ای وجود دارد. نمی توانیم وفور نعمت خداوند را که فقط از طریق فیض او قابل حصول است به طریق دیگری حاصل کنیم .لکن خداوند برای بدست آوردن وفور نعمت طریق ایمان را مقرر فرموده است که نمی توان آنرا نادیده گرفت. اگر ما واجد این شرایط نباشیم ایمان ما پایه و اساس کتابمقدسی ندارد و تنها تبدیل به یک تئوری می شود. برای حصول شرایط خداوند باید انگیزه و رفتار و روش ما درست باشد. بهتر است که انگیزه های مان را بدقت تفتیش کنیم مخصوصاً در ارتباط با بدست آوردن پول. انگیزه های ناپاک در ارتباط با پول شامل :1- خدا سازی پول."... طمع بت پرستی است". (کولسیان 3 : 5 ) زیرا پول دوستی ..."( اول تیموتائوس 6 : 10 ) 2- بدست آوردن ثروت از روشهای گناه آلود. " آن که به ناحق ثروت اندوزد کبکی را ماند نشسته بر تخمهایی که خود نگذاشته است چون عمرش به نیمه رسد ترکش خواهند کرد و در پایان کار خویش احمقی بیش نخواهد بود. " ( ارمیا 17 :11 ). " هر که ثروت خویش با بهره گزاف بیفزاید آن را برای کسی می اندوزد که با بینوایان گشاده دست است . ( امثال 28 :8 ) 3 - تکیه بر ثروت برای امنیت و رفاه ." آنکه بر ثروت خویش توکل کند سقوط خواهد کرد اما پارسایان چون برگ سبز خواهند شکفت. " ( امثال 11 : 28 ) " حکیم به حکمت خویش فخر نکند و مرد نیرومند به نیروی خود ننازد و دولتمند به دولت خویش نبالد. " ( ارمیا 9 : 23 ) 4 - استفاده خودخواهانه از ثروت و منافع برای خود. " یکی می بخشد و دولتش افزون می گردد دیگری دریغ می ورزد و محتاج می شود. " ( امثال 11 : 24 ) در انجیل لوقا 12 : 16 – 21 به مثل مرد ثروتمندی اشاره شده که انبارهای بزرگتری را برای محصول خود می سازد. اما خداوند به او گفت : " ای نادان همین امشب جانت را از تو خواهند ستاند ... " (آیه 20) سپس مسیح در آیه 21 می گوید " این است فرجام کسی که برای خویشتن ثروت میاندوزد، امّا برای خدا ثروتمند نیست.» ". اولین هدفی که ما باید به خاطر آن ثروتمند شویم خود خداوند است تا هدایا و ده یک خود را برای گسترش ملکوت او بدهیم
خداوندم عیسی برای کار تو بر روی صلیب از تو متشکرم. اعلام می کنم که با انجام شرایط مقرر شده توسط خداوند فیض او را از طریق ایمان دریافت کرده ام. چونکه عیسی فقر و تنگدستی ما را متحمل شد تا ما در دولت او سهیم باشیم. آمین