محافظت آن قادر مطلق
من با خون عیسی فدیه داده شده و از دست شیطان نجات یافته ام
مزمور 91 مزمور عصر اتم نیز خوانده می شود. این مزمور از محافظتی کامل در برابر هر نوع شرارت، خطر و آسیب سخن می گوید که بخواهد در هر زمان ، به صورت و هر وسیله ای ما را تحت تاثیر خود قرار دهد. بسیاری از مسیحیان این آیات را به خوبی می دانند. اما بیائید یک بار دیگر بر آیه نخست نگاه کنیم
” آن که در مخفیگاه آن متعال قرار گیرند زیر سایه قادر مطلق به سر خواهد برد . ” (مزامیر 91 :1
واژه قرار گیرند در زبان عبری به معنای سپری کردن شب است. واژه ای است که برای توصیف سپری نمودن شب از آن استفاده می شود. بنابراین این آیه به ما می گوید که در زمان تاریکی ایماندار واقعی زیر سایه و محافظت قادر مطلق خواهد بود. به آیه دوم توجه کنید : ” درباره خداوند می گویم که او ملجا و قلعه من است و خدای من که بر او توکل دارم . “این آیه راهرو و مدخلی است به سوی دریافت محافظت کامل خداوند که در بقیه آیات این مزمور آمده است و بله این اعلام ما است . ” درباره خداوند می گویم ” اگر آن را نگوئید از ثمرات آن برخوردار نخواهید شد. اعلام آنچه در بقیه این مزمور نوشته شده است شجاعت و جسارت خاصی را می طلبد. اما تنها آنانی که بر طبق کلام خدا این حقایق را اعلام می کنند حق دارند آن را در زندگی شان بچشند. این کلام شهادت و اعلام ما است که این حفاظت را در زندگی مان محقق می کند
خداوندا به خاطر خون عیسی تو را شکر می کنم. اعلام می کنم که از طریق خون او زیر ستر حضرت اعلی ساکن هستم و من با خون عیسی فدیه داده شده و از دست شیطان نجات یافته ام .آمین