واکنشی صحیح
بیائید شکر گزار باشیم
در رساله عبرانیان نویسنده ما را نصیحت می کند که شکرگزار باشیم. حال بیائید ببینیم بعد از چه نقل قولی او چنین نصیحت می کند. در این جا ما با هشداری جدی روبرو می شویم. نویسنده مثالی کاربردی از عهد عتیق بیان می کند. جائی که خداوند با قوم اسرائیل از طریق موسی سخن می گوید
” به هوش باشید که از گوش فرا دادن به آن که سخن می گوید سرباز مزنید . اگر آنان که بر زمین بدیشان هشدار داده بود گوش فرا ندادند راه گریزی نیافتند پس ما چه راه گریزی خواهیم داشت اگر گوش فرا دادن به آن که از آسمان به ما هشدار می دهد سر باز زنیم . درآن زمان صدای او زمین را به لرزه در آورد اما اکنون وعده داده است که یک بار دیگر نه تنها زمین بلکه آسمان را نیز به لرزه در خواهم آورد . عبارت یک بار دیگر به از میان برداشته شدن چیزهایی اشاره دارد که به لرزه در می آیند یعنی چیزهای آفریده شده تا آنچه تزلزل ناپذیر است باقی بماند . ” ( عبرانیان 12 : 25 – 27
شکرگزاری واکنشی صحیح در مقابل فرصت ها و برکاتی است که ما در خداوند یافته ایم. ما به پادشاهی متزلزلی متکی نیستیم. ما ملکوتی ابدی داریم. ملکوتی بی تزلزل. ملکوت خداوند
” زیرا پادشاهی خدا خوردن و نوشیدن نیست بلکه پارسایی سلامتی شادی در روح القدس است . ” ( رومیان 14 : 17
در حالی که همه موضوعات پیرامون ما فانی و متغیرند یعنی نا امیدی ها ، تردیدها ، سرگشتگی ها و سردگمی ها و نفرت ، جدائی ، جنگ و ترس ها، ما ملکوتی تزلزل ناپذیر داریم. ما از آرامش، امنیت برخورداریم و هدفی داریم. در مقابل چنین برکتی واکنش صحیح چیست؟ تنها یک واکنش وجود دارد و آن هم شکرگزاری
” پس چون پادشاهی ای را می یابیم که تزلزل ناپذیر است بیائید شکرگزار باشیم و خدا را با ترس و هیبت عبادتی پسندیده نمائیم ” (عبرانیان 12 : 28
بیائید شکرگزاری خود را نسبت به خداوند ابراز کنیم
خداوندا به خاطر تمامی آنچه برای من انجام داده ای تو را شکر می کنم. اعلام می کنم از آنجا که من پادشاهی خداوند را یافتم که بی تزلزل است شکرگزار و سپاس گزار خواهم بود. زیرا من باید شکرگزار باشم. آمین