روح القدسی که در ما ساکن است
بدن من هیکل روح القدس است که توسط خون عیسی فدیه داده شده و پاک گشته است
یکی از ویژگی های بارز هر ذی شخصیتی توانایی سخن گفتن اوست. در روز پنطیکاست زمانی که روح القدس از آسمان نزول کرد شروع به سخن گفتن از طریق رسولان نمود. با این کار او مشخص نمود که به عنوان یک وجود دارای شخصیت بر زمین خواهد آمد و در ما مسکن خواهد گزید. او اکنون نماینده شخصی و دائمی الوهیت است که بر زمین ساکن است. پس از پنطیکاست هر گاه روح القدس می خواهد که به عنوان یک شخصیت در وجود یک ایماندار ساکن شود حضور خود را بوسیله سخن گفتن به صورت ماورالطبیعی آشکار می کند. در واقع او با این کار چنین می گوید که اکنون شما می دانید که من به عنوان یک شخصیت اینجا در جسم شما ساکن شده ام
به همین دلیل در اول قرنتیان 6 : 19 پولس می گوید
” آیا نمی دانید که بدن شما معبد روح القدس است که در شما است و او را از خدا یافته اید و دیگر از آن خود نیستید ؟
او تاکید می کند که صحبت کردن به زبان ها صرفاً یک تجربه کوتاه ماورالطبیعی نیست بلکه تجربه ای فراتر از آن است. یعنی نشانه ای است الهی، مبنی بر اینکه روح القدس به عنوان یک شخص در وجود یک ایماندار مسکن گزیده است و بدین سان آن را تبدیل به معبدی مقدس کرده است. این حقیقت وظیفه ای جدی را بر عهده هر ایماندار می گذارد و هر کسی که خود را مسیحی می خواند باید بدن خود را در شرایطی نگاه دارد که قدوسیت لازم برای تبدیل شدن به هیکل روح خدا را داشته باشد
خداوندا تو را به خاطر خون پاک عیسی و کار روح القدس شکر می کنم . اعلام می کنم که بدن من هیکل روح القدس است که توسط خون عیسی فدیه شده و پاک گشته است. آمین