توجه به فقرا
عیسی فقر و تنگدستی ما را متحمل شد تا ما در دولت او سهیم باشیم
ما دیروز چهار انگیزه اشتباه را در ارتباط با مسائل مالی بررسی نمودیم. اما هنوز یک انگیزه اشتباه دیگری نیز وجود دارد که باید مراقب آن باشیم و از آن اجتناب کنیم. آن عمل کرد ما نسبت به فقرا است.انجیل مکرراً به ما در مورد تحقیر و استثمار فقرا هشدار می دهد. آیات بسیاری در باب این موضوع در کلام خدا وجود دارد. ما به بعضی از این آیات در کتاب امثال اشاره می کنیم
" آن که همسایه اش را خوار شمارد گناه می ورزد اما خجسته آن که با فقیران مهربان باشد. " (امثال 21:14
" آن که بر بینوا شفقت کند به خداوند قرض می دهد و او پاداش کارش را به تمامی خواهد داد . " (امثال 19 : 17
" هر آن کس گوش خود بر فریاد بینوا ببندد خود نیز فریاد بر خواهد آورد و کسی نخواهد شنید . " ( امثال 21 : 13
" آن که به فقیران می بخشد به نداری گرفتار نمی آید اما لعنت بسیار نصیب کسی است که چشمان بی شفقت دارد. " ( امثال 28 : 27
" پارسا به حقوق بینوایان توجه دارد اما شریر را چنین درکی نیست . " ( امثال 29 :7
این آیات و آیات مشابه مسئولیت بزرگی را در رابطه با توجه به فقرا بر دوش ما می گذارند. یکی از نشانه های عادل شمردگی ما توجه به فقرا است و در مقابل یکی از نشانه های شرارت، بستن چشمهای تان بر نیاز فقرا است. علاوه بر این در کلام خداوند پاداشی برای توجه از فقرا وعده داده شده است. سلیمان به ما گفت وقتی به خداوند قرض می دهیم او در هنگام پس دادن بهره آنرا فراموش نخواهد کرد
خداوندم عیسی برای کار تو بر روی صلیب از تو متشکرم . اعلام می کنم که من به احتیاجات فقرا توجه خواهم کرد و من از آنها مراقبت خواهم نمود . چونکه عیسی فقر و تنگدستی ما را متحمل شد تا ما در دولت او سهیم باشیم. آمین