به بهایی خریده شده اید
من با خون عیسی فدیه داده شده و از دست شیطان نجات یافته ام
واژه فدیه به معنای باز خرید است. ما به عنوان اسیر در دستان شیطان فروخته شده بودیم . پولس رسول می گوید : ” همچون برده به گناه فروخته شده ام . ” ( رومیان 7 : 14 ) در فرهنگ رومی زمان پولس، وقتی شخصی به عنوان برده فروخته می شد بر او داغ یا نشانی می گذاشتند. زمانی که شخص با آن نشان در جایی ایستاده بود همه می دانستند که او به عنوان برده به کسی فروخته شده است. پولس در این جمله می گوید : گناه من همانند داغی بر پیشانی ام قرار داشت و باعث شده بود که به عنوان برده در بازار برده فروشان فروخته شوم . ما نیز همین گونه بوده ایم. همه ما مانند پولس بردۀ گناهان خود بودیم. اما یک روز عیسی وارد آن بازار شده و گفت : ” آنها را می خرم. ” قیمت آن ها چقدر است؟ بهای بازخرید خون مسیح بود. بنابراین بوسیله خون او از پادشاهی شیطان خریداری شده و به ملکوت خداوند منتقل گشتیم. یک برده هیچ وقت در مورد نوع کاری که قرار است برای اربابش انجام دهد حق انتخاب نداشت. یک برده ممکن بود آشپز باشد و دیگری برده جنسی. این تصمیم بر عهده صاحب او بود. ما نیز این گونه بودیم. برخی از ما ممکن بود اسیران محترمی باشیم ولی در هر حال اسیریم. فاحشه ها و الکی ها را محکوم نکنید چون این تصمیم ارباب آنها بوده که باید چکاره باشند. شیطان تصمیم گرفته که آنها چه نقشی داشته باشند. اما خون عیسی بند های آن ها را گسسته و آن ها را از نقشه و برنامه ای که شیطان برای شان داشته آزاد می سازد
خداوندا برای خون عیسی تو را شکر می کنم . اعلام می کنم که به بهای خون عیسی از ملکوت شیطان خریده و به ملکوت خداوند منتقل گشته ام . من با خون عیسی فدیه داده شده و از دست شیطان نجات یافته ام .آمین