بهای خرید ما
من به بهائی خریداری شده ومتعلق به خداوند هستم
بهایی که عیسی پرداخت را در نظر بگیرید. این بها صراحتاً در قسمت های مختلف عهد جدید نوشته شده است. در اعمال 28:20 پولس مشایخ کلیسای افسس را مورد خطاب قرار داده و چنین می گوید
" مراقب خود و تمامی گله ای که روح القدس شما را به نظارت بر آن گماشته است باشید و کلیسای خدا را که آن را به خوت خود خریده است شبانی کنید
دقت کنید پولس در اینجا عیسی را به طور خاص خداوند خطاب می کند. او می گوید : " خداوند کلیسا را با خون خود خریداری کرده است. " بهای خرید، خون عیسی است. سپس در اول پطرس 17:1 چنین می خوانیم : " اگر او را پدر می خوانید که هر کس را بی غرض و بر حسب اعمالش داوری می کند پس دوران غربت خویش را با ترس بگذرانید . " در اینجا او در مورد اسارت ترس صحبت نمی کند بلکه در مورد احساس مسئولیت عمیقی صحبت می کند که پس از نجات در ما ایجاد می شود. هرگز نباید خود را بی ارزش بدانیم. زمانی که ما متوجه می شویم توسط خون عیسی خریداری شده ایم نمی توانیم دیگر خود را بی ارزش بیانگاریم
" زیرا می دانید از شیوه زندگی باطلی که از پدران تان به ارث برده بودید باز خرید شده اید نه به چیز های فانی چون سیم و زر، بلکه به خون گران بهای مسیح آن بره بی عیب و بی نقص. " ( آیات 18 ، 19
بهایی که عیسی پرداخت تا ما را باز خرید کند خون گران بهای او بود. او برۀ خدا را بی عیب و بی نقص می خواند. نقص آن چیزی است که یک موجود در زمان تولد همراه خود دارد .عیب چیزی است که ممکن است پس از تولد در او ایجاد شده باشد. عیسی نه عیب داشت و نه نقصی. یعنی خود او گناهی نداشت و هیچ گناه اولیه ای نیز بر او نبود. برای همین خون گرانبهای او توانست ما را نجات داد
خداوندا از تو متشکرم که مرا خریده ای. اعلام می کنم به وسیلۀ خون گران بهای عیسی خریداری شده ام. من به بهایی خریداری شده ام و متعلق به خداوند هستم . آمین