برداشتن موانع شفا
عیسی مجروح شد تا ما شفا یابیم
اغلب مشکلات و مسائلی که در قلب و زندگی قوم خداوند وجود دارند به عنوان مانعی در راه شفای آنها قرار می گیرند. هفت مانعی که در این مسیر وجود دارند عبارتند از
1- بی تفاوتی نسبت به کلام خدا . ( اشعیا 5 :13 هوشع 5 : 6 را مطالعه کنید .) 2- بی ایمانی . ( عبرانیان 3 : 12 -12 را مطالعه کنید . ). 3 - گناهان اعتراف نشده . ( امثال 28 : 13 را مطالعه کنید . ) 4 – کینه و عدم بخشش نسبت به دیگران. ( مرقس 11 : 25 – 26 را مطالعه کنید . ) . 5 - هر گونه ارتباط با سحر و جادو و مذاهب رمزی. ( خروج 23 : 24 – 26 را مطالعه کنید . ). 6 - عهد های غیر کتاب مقدسی. به عنوان مثال عهد در تفکر فراماسونری . ( خروج 31 : 31 -33 را مطالعه کنید. ) 7 – تأثیرات یک لعنت. ( تثنیه 28 : 15 – 68 را مطالعه کنید .) گاهی بیماریهادر اثر عمل کرد روحهای شریر ایجاد می شوند یا به آن ها ارتباط دارند. بیائید به یک مثال از انجیل لوقا نگاهی بیاندازیم . " هنگام غروب، همۀ کسانی که بیمارانی مبتلا به امراض گوناگون داشتند، آنان را نزد عیسی آوردند، و او نیز بر یکایک ایشان دست نهاد و شفایشان داد. دیوها نیز از بسیاری بیرون میآمدند و فریادکنان میگفتند: «تو پسر خدایی!» امّا او آنها را نهیب میزد و نمی گذاشت سخنی بگویند، زیرا میدانستند مسیح است." ( لوقا 4 : 40 -41 ) زمانی که قدرت مافوق طبیعی خداوند عمل می کند روح های شریر نمی توانند بیش از آن مقاومت کرده و باید از شخص خارج شوند. روح های شریر به اشکال مختلفی باعث بیماری می شوند. امراض مختلف ، درد ها ، فلجی و مرگ چهار مثال از تأثیراتی هستند که این روح ها می توانند در افراد ایجاد کنند. عیسی با زنی برخورد می کند که برای سال ها خمیده بود و نمی توانست صاف بایستد. او بجای اینکه شرایط او را یک ناتوانی جسمی بداند می گوید که این زن 18 سال با روح بیماری تسخیر شده است. سپس عیسی آن زن را از آن روح ناپاک آزاد می کند و فورا آن زن می تواند صاف بایستد. ( لوقا 13 : 11 -13 را مطالعه کنید
خداوندم عیسی از تو برای کارت بر صلیب متشکرم. اعلام می کنم زمانی که قدرت مافوق طبیعی خداوند وارد عمل می شود تمامی موانع برای شفا برداشته می شوند زیرا عیسی مجروح شد تا من شفا بیابیم. آمین