رفتن به حضور خداوند
من فرزند خداوند هستم
زمانی که عیسی به زمین آمد هدف اصلی او این بود آنانی که به او ایمان می آورند را نزد پدر ببرد. خداوند این حقیقت را در آیات مختلفی بازگو می کند. به عنوان مثال به آیه زیر توجه کنید
" باری، همه یکدل و همدرد و برادردوست و دلسوز و فروتن باشید. " ( اول پطرس 3 :18
چرا عیسی جان خود را فدا کرد؟ تا ما را نزد خداوند بیاورد. عیسی هدف نبود بلکه او راه بود. او درباره خود در یوحنا 14 : 6 آشکارا سخن می گوید
" عیسی به او گفت: «من راه و راستی و حیات هستم؛ هیچ‌کس جز به‌ واسطۀ من، نزد پدر نمی‌آید
عیسی راه است اما مقصد پدر است. گاهاً هدف اصلی که همانا رسیدن به خدای پدر است را فراموش می کنیم و بیشتر در مورد مسیح به عنوان نجات دهنده، شفیع و القاب دیگر سخن می گوئیم. تمامی این نامها عالی و واقعی هستند اما نباید ازهدف اصلی خداوند غافل شویم .هدف اصلی این نیست که تنها نزد پسر بیائیم بلکه هدف اصلی این است که ما از طریق پسر نزد پدر بیائ
خداوندم عیسی از اینکه مرا فدیه کردی از تو متشکرم. اعلام می کنم که از طریق پسر نزد پدر می آیم و اعلام می کنم که من فرزند خدا هستم.آمین