لذت از برکات
عیسی فقر و تنگدستی ما را متحمل شد تا ما در دولت او سهیم باشیم
بگذارید با هم به لیست لعنت هایی که در کتاب تثنیه باب 28 آمده نگاهی بیاندازیم. تمام باب را بخوانید ، تا دریابید که آیا از برکات خداوند لذت می برید یا بار لعنت ها را بر دوش می کشید. اگر فرزندان فدیه شده خداوند هستیم برکات به ما تعلق دارند نه لعنت ها. بیائید به طور خاص بر برکات و لعنت هایی که در ارتباط با فقر و دولت است دقت کنیم
” اما اگر صدای یهوه خدای خویش را نشنوید تا به هوش بوده تمامی فرمان ها و فرایض او را که من امروز به شما امر می فرمایم به جای آورید آنگاه همه این لعنت ها بر شما خواهد آمد و از شما پیشی خواهد گرفت . – سبد شما و ظرف خمیرتان زیر لعنت خواهد بود – به هنگام ظهر همچون نابینایان کورانه راه خواهید رفت و در راه های خود کامیاب نخواهید شد . همواره تحت ظلم و غارت خواهید بود و نجات دهنده ای نخواهد بود . – حال که یهوه خدای خویش را به سبب وفور نعمت شادمانه و با خوشی دل خدمت نکردید دشمنان خویش را که خداوند بر ضد شما خواهد فرستاد در گرسنگی و تشنگی و عریانی و نیازمندی تمام بندگی خواهید کرد . ” ( تثنیه 28 : 15 ، 17 ، 29 ، 47 ، 48
اراده خداوند در آیه 47 بیان شده است. ما باید خداوند را با شادی و خوشی قلب خدمت کنیم تا وفور نعمات را تجربه کنیم . وفور نعمت کلمه قشنگی است که بارها در انجیل تکرار شده و معنی اصلی این کلمه یعنی که تو به هیچ چیزی احتیاج نخواهی داشت بلکه آنقدر اضافه خواهی داشت که از باقیمانده برکات خود به دیگران ببخشی. اراده خدا این است که ما به عنوان قومش برای تمام برکاتی که به ما عطا شده او را با خوشی و شادی خدمت کنیم
خداوندم عیسی برای کارت بر صلیب از تو متشکرم. اعلام می کنم که برای تمام نعمات تو را با شادی و خوشی خدمت خواهم کرد. چونکه عیسی فقر و تنگدستی ما را متحمل شد تا ما در دولت او سهیم باشیم. آمین