تقدیم بدن های ما
من به بهائی خریداری شده ومتعلق به خداوند هستم.درک اینکه عیسی کل وجود یک شخص را نجات می دهد بسیار مهم است. یعنی روح ، نفس و جسم او را. یکی از دلایل نجات جسم ما این است که جسم ما تبدیل به هیکل خداوند شود. خداوند در هیکلی که هنوز نجات نیافته و هنوز متعلق به شیطان است ساکن نخواهد شد.. بدن های ما نیز باید نجات یابند تا خداوند توسط روح القدس در آنجا ساکن شود. بدن های ما توسط خون عیسی نجات می یابند. اما واکنشی ما نسبت به این موضوع چگونه باید باشد؟ این قسمت بسیار مهم است . پولس می گوید
" پس ای برادران در پرتو رحمتهای خدا از شما استدعا می کنم که بدن های خود را همچون قربانی زنده و مقدس وپسندیده خدا به اوتقدیم کنیم که عبادت معقول شما همین است . " ( رومیان 1:12
حال واکنش ما نسبت به کاری که خداوند از طریق مرگ عیسی بر صلیب انجام داد باید چگونه باشد؟ ما باید بدن های خود را هم چون قربانی زنده تقدیم خداوند کنیم. چرا قربانی زنده ؟ پولس در اینجا قربانی زنده را با قربانی های عهد عتیق مقایسه می کند. قربانی هایی که در آن زمان باید کشته می شدند و در مذبح خداوند به عنوان قربانی تقدیم می شدند تا بتوانند گناه و تقصیر را پاک کنند. او چنین می گوید که بدن های خود را بر مذبح خداوند قرار دهید اما آنها را نکشید. بدن های خود را هم چون قربانی زنده به خداوند تقدیم کنید. زمانی که شما وجود خود را بر مذبح خداوند قرار دادید دیگر وجود تان متعلق به شما نیست متعلق به خداوند است. هر چیزی که به عنوان قربانی بر مذبح خداوند قرار داده می شود مال او است. این دقیقاً آن چیزی است که خداوند از ما می خواهد انجام دهیم. بدن های خود را به عنوان قربانی زنده تقدیم کنیم و مالکیت جسم خود را نیز تسلیم او کنیم و جسم خود را نیز در دستان خداوند قرار دهیم
خداوندا از تو متشکرم که مرا خریده ای. اعلام می کنم که من جسم خود را به عنوان قربانی زنده به تو تقدیم می کنم. من به بهایی خریداری شده ام و متعلق به خداوند هستم . آمین