انجام ارادۀ خداوند
من در عیسی کامل گشته ام.
چرا ما اینجا بر زمین هستیم ؟ ما بر زمینیم نه به خاطر این که ارادۀ خود را انجام دهیم بلکه به خاطر این که ارادۀ مسیح را انجام دهیم و مسئولانه اراده فرستاده خود را به جا آوریم. پولس در کولسیان 9:1 می نویسد :
" از همین رو از روزی که این را شنیدیم از دعا کردن برای شما باز نایستاده ایم بلکه پیوسته از خدا می خواهیم که شما از شناخت ارادۀ او در هر حکمت و فهم روحانی او پر شوید . "
ما باید ارادۀ خداوند را بشناسیم. به عبارت دیگر شناخت ارادۀ مسیح باید تمامی ذهن ما را پر سازد و مسیح باید کنترل ذهن های ما را به دست گیرد. هر انگیزه و هر هدفی باید تحت کنترل شناخت ارادۀ مسیح باشد. پولس در کولسیان 12:4 چنین ادامه می دهد : " اپافراس که از خود شما و خادمین مسیح عیسی است. برایتان سلام دارد او همواره در دعا برای شما مجاهده می کند تا با بلوغ کامل استوار بایستید و از هر آنچه مطابق با خواست خداست آکنده باشید." یک ایماندار تا حدی که ارادۀ خداوند را انجام می دهد می تواند کامل باشد. عبرانیان 13 : 20 – 21 به زیبایی این حقیقت را بازگو می سازد. " حال خدای سلامتی که شبان اعظم گوسفندان یعنی خداوند ما عیسی را به خون آن عهد ابدی از مردگان بر خیزانید شما را به هرچیز نیکو مجهز گرداند تا اراده او را به انجام رسانید باشد که او هر آنچه را که موجب خشنودی اوست به واسطه عیسی مسیح در ما به عمل آورد که او را جلال جاودانه باد آمین . " ما تا حدی که اراده ای خداوند را انجام می دهیم تکمیل و عالی شده ایم. همان طور که عیسی در زندگی زمینی خود تکمیل شدن را در انجام ارادۀ خداوند می دید. اگر هر گونه ناهماهنگی ناامیدی و یا کشمکش عاطفی در زندگی تان وجود دارد سعی کنید رابطه ای که با خداوند دارید را بازنگری کنید. زیرا شما تنها در آن صورت می توانید کامل شوید که بتوانید ارادۀ خداوند را دانسته و آن را انجام دهید. در غیر این صورت هر چیز دیگری تنها برای شما نشانه عدم تکامل و ناامیدی در پی خواهد داشت.
خداوندا به خاطر کاری که در من کردی از تو متشکرم. سعی می کنم تا بتوانم در ارادۀ کامل خداوند به صورت عالی و کامل بایستم و کمال خود را تنها در انجام ارادۀ او بیابم. من در عیسی کامل گشته ام . آمین