تقدیس شده، جدا شده و تبدیل شده
من به بهائی خریداری شده ومتعلق به خداوند هستم
" به همین سان عیسی نیز بیرون از دروازه شهر رنج کشید که با خون خود قوم را تقدیس کند. " ( عبرانیان 13 : 12
خون عیسی همه ایمان داران را تقدیس می کند. یک بار دیگر تاکید می کنم تقدیس واژه ای مذهبی است. افراد بسیاری درک اشتباهی از معنای آن دارند. واژه تقدیس با واژۀ مقدس در ارتباط است و به طور مستقیم در زبان اصلی کتاب مقدسی با واژۀ قدوسیت مرتبط است .بنابراین تقدیس به معنای قدوس نمودن و یا مقدس کردن است. تقدیس یعنی جدا شدن برای خداوند. زمانی که فردی تقدیس می شود در شرایطی قرار می گیرد که خداوند می تواند به او دسترسی داشته باشد اما شیطان نمی تواند. تقدیس شدن یعنی این که شخص از حیطۀ دسترسی شیطان خارج شده و به فضای دیگر منتقل می شود تا در دسترس خداوند قرار گیرد. این معنای تقدیس شدن است. یعنی جدا شدن برای خداوند و مقدس شدن . همانند عادل شمردگی تقدیس نیز با کارها و تلاش ها و مذهب حاصل نمی شود. تقدیس تنها از طریق ایمان به خون عیسی است که میسرمی شود. شما متعلق به خدا هستید. شما تحت کنترل و در دسترس خداوند هستید. هیچ چیزی به جز خداوند حق دسترسی به شما را ندارد زیرا هر آنچه بخواهد به شما نزدیک شود خون مسیح مانع از آن می شود. در کولسیان 1 : 12 – 13 پولس چنین می نویسد
" پدر را شکر گوئید که شما را شایسته ای سهیم شدن در میراث مقدسان در قلمرو نور گردانیده است زیرا ما را از حضور تاریکی رهانیده و ما را به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است
از طریق ایمان به خون عیسی ما از حیطه اقتدار شیطان خارج می شویم و به پادشاهی خداوند منتقل می گردیم .ما قرار نیست که در آینده منتقل شویم ما هم اکنون منتقل شده ایم. روح ، نفس و جسم مان منتقل شده است. ما دیگر در قلمرو شیطان نیستیم. ما دیگر تحت قوانین شیطان زندگی نمی کنیم. ما در حیطۀ حاکمیت پسر خدا و تحت قوانین او زندگی می کنیم
خداوندا از تو متشکرم که مرا خریده ای . اعلام می کنم که من تقدیس شده برای خداوند جدا شده ام و به ملکوت خداوند منتقل گشته ام. من به بهایی خریداری شده ام و متعلق به خداوند هستم. آمین