دستیابی به تدارک کامل خداوند
من در عیسی کامل گشته ام
یک مسیحی برای اینکه بتواند تمام و کمال در ارادۀ خداوند قرار بگیرد باید تمام آن چه که خداوند از طریق عیسی برای او تدارک دیده را بپذیرد. او نمی تواند هیچ قسمت از تدارک کامل خداوند را برای خود حذف کند و انتظار داشته باشد که چیزی به عنوان جایگزینی برای آن قسمت حذف شده عمل نماید. دقیقا در این نقطه است که بسیاری از مسیحیان در تفکر خود به بیراهه می روند. آگاهانه یا نا آگاهانه. آنها چنین استدلال می کنند که اگر خود را در قسمت هایی تحت اختیار تدارک خداوند قرار داده اند دیگر احتیاج نیست که برای قسمت های دیگری که حذف شده نگران باشند. به عنوان مثال برخی از مسیحیان تاکید زیادی بر بشارت لسانی دارند اما جنبه های عملی زندگی روزانۀ مسیحی را نادیده می گیرند. و بر عکس برخی مسیحیان دیگر دربارۀ نحوۀ عمل کرد شان بسیار مراقبند اما زباناً به دوستان و همسایگان خود بشارت نمی دهند. هر کدام از این مسیحیان غالبا دیگری را مورد انتقاد قرار داده و خوار می شمارند در حالی که هر کدام از آنها به طور یکسان در اشتباه هستند. زندگی خوب و مسیح وار هرگز جایگزینی برای بشارت زبانی نیست و از سویی دیگر بشارت زبانی هرگز جایگزینی برای زندگی خوب مسیحی نیست. خداوند هر دوی آن ها را می خواهد. ایمانداری که هر کدام از این جنبه ها را حذف می کند به طور تمام و کمال در ارادۀ خداوند نمی ایستد
خداوندا تو را شکر می کنم که در من کار می کنی. اعلام می کنم که مشتاق آن هستم که خود را در اختیار آن چیزی قرار دهم که تو برای من از طریق مسیح مقرر نموده ای تا من بتوانم در مسیح کامل شوم. آمین