در آغوش پدر
من فرزند خداوند هستم
کودکی را تصور کنید که در آغوش پدر خود احساس امنیت دارد. صورتش را بر شانه پدرش چسپانده است. ممکن است مشکلات و بحران های بسیاری در اطرافش وجود داشته باشند حتی ممکن است دنیای اطرافش نابود شود اما کودک کاملاً در آرامش است و به هیچ وجه نگران وقایعی که پیرامون او اتفاق می افتد نیست زیرا او در آغوش خود احساس امنیت دارد. ما نیز در آغوش پدر امنیت داریم. عیسی به ما تضمین داده که پدر ما بزرگتر از تمام افرادی است که اطراف ما هستند و هیچ کس قادر نیست ما را از دستان پدر خارج سازد. عیسی این تضمین را به شاگردان نیز می دهد
" «ای گلۀ کوچک، ترسان مباشید، زیرا خشنودی پدر شما این است که پادشاهی را به شما عطا کند. " ( لوقا 12 : 32
ممکن است مانند گله ای کوچکی باشیم که توسط حیوانات وحشی مختلفی محاصره شده باشیم اما اگر پدر ما تصمیم گرفته که ما را وارد پادشاهی خود کند هیچ قدرتی در جهان نمی تواند مانع این کار شود
خداوندم عیسی از تو متشکرم که مرا فدیه دادی. اعلام می کنم که در آغوش پدر در امنیت هستم و من فرزند خداوند هستم. آمین