مقیاس عدالت
همانطور که یک پدر مشتاق فرزندانش است خداوند نیز مشتاق من است
واژه های که ایوب به کار می برد بسیار عمیق هستند. او به خداوند می گوید که گناهکار نیست و ادامه می دهد که هیچ یک از گناهان زیر را مرتکب نشده است هر چند بسیاری از مسیحیان وقف شده ممکن است در این گناهان زندگی کنند
” اگر آرزوی بینوایان را از ایشان دریغ کرده و چشمان بیوه زنان را از انتظار تار گردانیده ام، اگر لقمه خویش به تنهایی خورده و آن را با یتیم قسمت نکرده ام … ” (. ایوب 31 : 16 – 17
به سه گروهی که ایوب به ترتیب از آنها نام می برد دقت کنید. بینوایان، بیوه زنان و یتیمان . گویی ایوب چنین می گوید : “اگر آنچه باید انجام می دادم را انجام نداده ام من گنهکارهستم و از انجام وظایف اصلی ام قصور نموده ام . ” و او چنین ادامه می دهد
“حال آنکه از جوانی یتیمان را چون پدر بزرگ کرده ام و از رحم مادر بیوه زنان را رهنما بوده ام اگر کسی را که از برهنگی تلف می شود دیده ام یا نیازی را که بی جامه است و جان او مرا برکت نداده و از پشم گوسفندانم گرم نشده است اگر دست خویش بر یتیم بلند کرده ام از آن روکه از حمایت محکمه برخوردار بوده ام، باشد که بازویم از کتفم بیفتد و ساعدم از آرنج قطع شود
ایوب از توجه به آنانی که از خوراک و پوشاک و خانواده محروم بودند اجتناب نکرده بود. سپس او چنین می گوید : ” خوب بود که این دست و این کتف قطع می شد ” دیدگاه او کاملا متفاوت از دیدگاهی است که بسیاری از انسان ها دارند. این نکته ملاک عدالت در زمان پاتریارخ ها بود. حتی بیشتر از شریعت موسی و اناجیل خداوند از ما می خواهد که ما این نوع عدالت را در کلیسا احیاء نماییم و خدمت به بیوه زنان و آنانی که سر پناه و غذا و لباسی ندارند را ادامه دهیم
خداوندا از تو متشکرم که به من اهمیت بسیاری می دهی . اعلام می کنم که خداوند از من می خواهد این نوع عدالت را احیاء نمایم . عدالتی که در آن من از آنانی که نیازمندند در کلیسا دستگیری کنم و همانطور که یک پدر مشتاق فرزندانش است خداوند نیز مشتاق من است. آمین