خنثی نمودن شرم و خجالت
عیسی شرم ما را متحمل شد تا بتوانیم در جلال او سهیم باشیم
این خلاصه ای از دستگیری عیسی در باغ جتسیمانی است. پیلاتس مسیح را به سربازان تحویل داد تا او را اعدام کنند
" سربازانِ پیلاتُس، عیسی را به صحن کاخِ والی بردند و همۀ گروه سربازان گرد او جمع شدند. - پس از آنکه او را استهزا کردند، خرقه از تنش به‌در آورده، جامۀ خودش را بر او پوشاندند. سپس وی را بیرون بردند تا بر صلیبش کِشند. - هنگامی که او را بر صلیب کشیدند، برای تقسیم جامه‌هایش، میان خود قرعه انداختند - و در آنجا به نگهبانی او نشستند. " ( متی 27 : 27 – 31 ، 35 ، 36
در حقیقت هنگام مصلوب شدن عیسی در دو صحنه او واقعاً عریان شد. آنها به مدت سه ساعت نشسته او را نگاه می کردند. در بسیاری از تصاویر مربوط به عیسی مسیح، او را با پوشش لنگ مانندی نشان می دهند در حالی که اصلاً لنگی در کار نبوده و او عریان و بدون پوشش بود. شرم او برای کسانی که از آنجا گذر می کردند واقعاً آشکار شد و او را تمسخر می کردند. رساله عبرانیان بر این واقعیت تاکید دارد
" و چشمان خود را بر قهرمان و مظهر کامل ایمان یعنی عیسی بدوزیم که به‌خاطر آن خوشی که پیشِ رو داشت، صلیب را تحمل کرد و ننگ آن را ناچیز شمرد و اکنون بر جانب راست تخت خدا نشسته است." (عبرانیان 12 :2
خداوندم عیسی برای کارت بر صلیب از تو متشکرم. اعلام می کنم که عیسی به عوض من خجالت کشید. او متحمل شرم و شلاق شد چونکه عیسی شرم مرا متحمل شد تا بتوانم در جلال او سهیم باشم .آمین