شبیه شدن به عیسی
بیائید به مکان اقدس وارد شویم
پولس به کلیسای افسس چنین می نویسد. ( به ما نیز چنین می نویسد
" اما خدایی که در رحمانیت دولتمند است به خاطر محبت عظیم خود به ما حتی زمانی که در نافرمانی های خود مرده بودیم ما را با مسیح زنده کرد. پس از راه فیض نجات یافته اید و با مسیح بر خیزانید و در جایهای آسمانی با مسیح عیسی نشانید . " ( افسسیان 2 : 4 – 6
به این سه مرحله از شبیه شدن به عیسی دقت کنید. ابتدا ما با مسیح زنده می شویم. دوم برخیزانیده می شویم یا قیام می کنیم و سوم با عیسی می نشینیم. عیسی بر تخت نشسته است. بنابراین معنی نشستن به همراه او چیست؟ این بدان معنی است که ما نیز بر تخت می نشینیم تا با او شریک آن تخت شویم. زمانی که ما شبیه شدن به عیسی را درک می کنیم متوجه می شویم که دعوت شده ایم تا تمام راه از او پیروی کنیم " او را که راهی تازه و زنده است ." ( عبرانیان 10 : 20 ) ما می توانیم با او زنده شویم. می توانیم با او قیام کنیم. اما نباید این جا متوقف شویم. ما می توانیم با او بر تخت بنشینیم. اگر بخواهیم از مثال خیمه استفاده کنیم ایمان دارم که اولین پرده نمایانگر این است که ما در قیام مسیح شریک می شویم و دومین پرده که او ما را به سوی قدس الاقداس هدایت می کند نمایان گر این است که ما از طریق شریک شدن در صعود عیسی مسیح به آن وارد می شویم. عیسی نه تنها قیام کرد بلکه پس از قیام به آسمان برده شد. به نزد تخت پدر و این جایی است که خداوند می خواهد ما نیز باشیم. او نمی خواهد که ما از پیشروی در این طریق تازه و زنده باز بمانیم تا آنکه به قدس الاقداس راه یابیم. جایی که می توانیم به همراه عیسی شریک تخت او شویم و با او در جایهای آسمانی بر آن تخت بنشینیم. این مقصد ماست. بیائید به جائی کمتر از آنچه خداوند برای مان در نظر گرفته رضایت ندهیم
خداوندا از تو متشکرم که می توانم از طریق خون عیسی به تو نزدیک شوم. اعلام می کنم که من به جایی کمتر از آنچه خداوند برای من در نظر گرفته بسنده نمی کنم و من باید به آن مکان اقدس وارد شوم. آمین