مبادله ای آشکار
عیسی به خاطر گناهان ما گناه شد تا ما به خاطر عدالت او عادل محسوب شویم
" او کسی را که گناه را نشناخت، در راه ما گناه ساخت، تا ما در وی پارساییِ خدا شویم." ( دوم قرنتیان 5 : 21
خداوند، عیسی را که هیچ گناهی نداشت در راه ما گناه ساخت تا ما بتوانیم بواسطه عیسی در حضور او عادل محسوب شویم. مبادله ای که در اینجا صورت می گیرد بسیار واضح است. عیسی گناه شد تا ما عادل محسوب شویم. دقت کنید که بوسیله عدالت ما نیست که ما در حضور خداوند عادل محسوب می شویم بلکه این عدالت خداوند است که به حساب ما گذاشته می شود. در متی 6 : 33 عیسی چنین می گوید : " بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و انجام ارادۀ او باشید، آنگاه همۀ اینها نیز به شما عطا خواهد شد. "عدالتی که در آسمان مورد پذیرش خداوند است عدالتی است که از طریق ایمان به عیسی مسیح حاصل شده است
" همه ما همچون شخص نجس شده ایم و اعمال نیک ما جملگی همچون پارچه کثیف است. همگی ما مانند برگ پژمرده ایم و گناهان ما همچون باد ما را با خود می برد . " ( اشعیا 64 :6
این آیه نمی گوید که گناهان ما مانند پارچه ای کثیف هستند بلکه عدالت ما اینگونه است. حتی بهترین کارهایی که انجام می دهیم تا مذهبی تر باشیم. وقتی سعی می کنیم خداوند را با قوت خودمان خشنود ساخته و او را خدمت کنیم همه این کارها مانند پارچه کثیفی در حضور خداوند هستند. با این پارچه های کثیف نمی توانیم لباسهای مناسبی برای ایستادن در محکمه آسمانی بر تن کنیم.خداوند از ما می خواهد که پارچه های کثیف عدالت شخصی خود را کناری بگذاریم و از تکیه بر کارهای نیکو و مذهبی باز ایستیم و بدانیم که ما گناه کاریم.باید ایمان داشته باشیم که عیسی بر صلیب به خاطر گناهان ما گناه شد تا بتوانیم بوسیله عدالت او عادل محسوب شویم
خداوندم عیسی از تو به خاطر کاری که بر صلیب انجام دادی تشکر می کنم. اعلام می کنم که من تمامی عدالت شخصی خود را کنار گذاشته و بجای آن عدالت خدا را طالب هستم . زیرا عیسی به خاطر گناهان ما گناه شد تا ما به خاطر عدالت او عادل محسوب شویم.آمین