00

کامل در مسیح
من در عیسی کامل گشته ام
زمانی من یک فیلسوف مجرب بودم. به عنوان یک فیلسوف به اینجا و آنجا و به همه جا نگاه می کردم تا بلکه بتوانم پاسخی برای سئوالاتم بیابم. در مسیحیت نیز تحقیق نمودم و آنطور که مسیحیت را به من ارائه داده بودند به این نتیجه رسیدم که مسیحیت نیز آن پاسخ را ندارد. من کاملا حق داشتم چون پاسخ خود را دریافت نکرده بودم. به فلسفۀ یونان روی آوردم. به یوگا روی آوردم. من به هر نوع چیز احمقانه ای که فکر کنید مراجعه کردم. در سال 1941 در اتاقی در پادگان ارتش حوالی نیمه شب زمانی که کس دیگری بیدار نبود با عیسی مسیح ملاقاتی شخصی داشتم و در آن ملاقات کشف کردم که من پاسخ تمام سوالاتم را ملاقات نمودم. مدتی بعد قسمتی را خواندم که پولس دربارۀ عیسی مسیح می نویسد در او همۀ گنج های حکمت و معرفت نهفته است .( کولسیان 2 : 3 ) با خود گفتم اگر تمامی گنج ها در عیسی مسیح نهفته است چرا بیش از این باید حول حکمت انسانی جستجو کنم که مانند سطل های زباله است. تصمیم گرفتم که کتاب مقدس را کتاب پاسخ های خود بدانم و به این نتیجه رسیدم که باید از این کتاب دریابم که خداوند چه گنج های در عیسی مسیح برای من قرار داده است. گاهی سرگردان شده، گاهی منحرف گشته ام و گاهی از مسیر خارج شده ام. اما عیسی واقعاً آلفا و امگا ابتدا و انتها ، شروع و پایان هر چیزی است. ( مکاشفه 22 : 13 ) قهرمان و مظهر و کامل کننده ایمان ما است . ( عبرانیان 12 : 2 ) ما در او کامل هستیم. اگر شما تصمیم بگیرید که به چیزهای دیگری چنگ بندازید خواهید دید که تئوری های جالب و سخنرانی های تحریک کنندۀ مختلفی وجود دارد اما در انتها شما از منابع آلوده ای تغذیه خواهید شد در حالی که می توانید از کلام زندۀ خداوند تغذیه شوید
خداوندا تو را به خاطر کاری که در من انجام می دهی شکر می کنم. اعلام می کنم که عیسی پاسخ سوالات است. او آلفا و امگا ، ابتدا و انتها و شروع و پایان است. او قهرمان ایمان و کامل کنندۀ ایمان ماست. من در او کامل هستم زیرا من در مسیح کامل گشته ام. آمین