رشد و پیشرفت
بیائید کوشا باشیم
در ادامۀ بررسی واژۀ " کوشا بودن " بیائید به آنچه نویسندۀ عبرانیان کمی جلوتر می گوید دقت کنیم
" آرزوی ما این است که هر یک از شما همین جدیت را برای تحقق امید تان تا به آخر نشان دهید و کاهل نباشید بلکه از کسانی سرمشق گیرید که با ایمان و شکیبایی وارث وعده ها می شوند "(عبرانیان 6 : 11 – 12
ما نه تنها باید کوشا باشیم بلکه تا به انتها سعی و تلاش خود را ادامه دهیم. نقطۀ مقابل سعی و تلاش در این قسمت به وضوح با واژۀ شفافی نوشته شده است " کاهلی یا تنبلی " . این قسمت نه تنها به تنبلی جسمی اشاره می کند بلکه به کاهلی و تنبلی روحانی نیز اشاره دارد. دوم پطرس 1 : 5 – 7 چنین می گوید : "از همین رو به سعی تمام بکوشید تا به واسطۀ ایمان خود نیکوئی بار آورید و به واسطۀ نیکوئی شناخت و به واسطۀ شناخت خویشتنداری و به واسطۀ خویشتنداری پایداری و به واسطۀ پایداری دینداری و به واسطۀ دینداری مهر برادرانه و به واسطه مهر برادارانه محبت " زندگی مسیحی زندگی راکدی نیست. زندگی مسیحی یعنی افزودن، رشد و ترقی است. ایستایی و رکود در زندگی مسیحی یعنی پس رفت. ترقی مستلزم سعی و تلاش است و اینکه که ما از هیچ تلاشی فرو گذار نباشیم . سپس پطرس متن خود را با یک اما ادامه می دهد : "زیرا چون اینهادر شما باشد و فزونی یابد نخواهد گذاشت در شناخت خداوند ما عیسی مسیح بی فایده و بی ثمر باشید . اما آن که عاری از این ها است کور است و کوته بین و از یاد برده که از گناهان گذشته خویش پاک شده است . " ( دوم پطرس1 : 8 و 9 ) آیا شما ایمان دارید که ممکن است کسی از گناهان گذشتۀ خود پاک شود و فراموش کند که چنین اتفاقاتی در گذشتۀ او رخ داده است؟ به نظر غیر واقعی گرایانه به نظر می آید. اما کتاب مقدس می گوید این امکان وجود دار
خداوندا از تو متشکرم به خاطر اینکه به من وعده دادی وارد آسایش خواهم شد. اعلام می کنم که من نیاز دارم هم مانند آنانی که از طریق ایمان و صبر وعده ها را یافتند عمل نمایم. زیرا من باید کوشا باشم. آمین