تائید همه ادعاهای مان
با خون عیسی تمامی گناهان من بخشیده شده است
اگر همه گناهان ما بخشیده شده است بنابراین از تمام حقوق عادل شمردگی بهره مند هستیم . اما اگر در زندگی ما گناهی توبه نشده و در نتیجه بخشیده نشده وجود دارد در آن قسمت حق قانونی و کاملی نداریم و شیطان می تواند در آن قسمت مدعی باشد. زمان آزاد سازی افراد از ارواح ناپاک بارها با این حقیقت روبرو شده ام که اگر شیطان در قسمتی حق و ادعایی داشته باشد ، آن را به راحتی از دست نمی دهد. می توانید روبروی صورت او فریاد بزنید یا یک هفته روزه بگیرید اما این کارها به هیچ وجه باعث تغییر شرایط نمی شود. زیرا شیطان می داند که در آن قسمت حقی دارد و هنوز به صورت صحیح و قانونی از او گرفته نشده است. روش دیگری که بوسیله آن ایماندار به شیطان اجازه می دهد ادعایی داشته باشد، عدم بخشش است. زیرا ما این چنین دعا می کنیم
” قرضهای ما را ببخش زیرا ما نیز قرض داران خود را می بخشیم ” ( متی 6 : 12
ما نباید از خداوند انتظار بخشش داشته باشیم اگر خود از بخشیدن دیگران ناتوانیم. ( آیات 14 – 15 را مطالعه کنید.) بنابراین اگر افرادی وجود دارند که ما هنوز آن ها را نبخشیده ایم ما نیز از سوی خداوند بخشیده نخواهیم شد. به عبارت دیگر در هر قسمت از زندگی ما که هنوز عدم بخشش وجود داشته باشد شیطان می تواند در آن قسمت مدعی شده و بر ما تأثیر بگذارد. هر کاری می خواهید بکنید! اما تا وقتی که آن فرد را نبخشید نخواهید توانست شیطان را از زندگی خود بیرون کنید.
خداوند آسمانی به خاطر خون عیسی از تو متشکرم . اعلام می کنم که من کاملاً بخشیده شده ام زیرا تمامی گناهانم را اعتراف نموده و اکنون همه آن افرادی که باعث رنجش من شده اند ( نام آن افراد بر زبان بیاورید ) را می بخشم . زیرا با خون عیسی تمام گناهان من بخشیده شده است. آمین