اسلحه های نبرد ما
من با خون بره و با کلام شهادت خود بر شیطان پیروز شده ام و جان خود را عزیز نمی شمارم حتی تا به مرگ
در مکاشفه 12 : 7 – 9 آسمان از اژدها ( شیطان ) و فرشتگانش پاک می شود. آسمان شادی کن. زمین مراقب باش. در این زمان شیطان دقیقاً همین جا بر روی زمین خواهد بود. و او می داند که تنها چند سالی کوتاه فرصت دارد تا انسان ها را بفریبد و به آنها صدمه بزند. برای من واضح است که این دوره همان ( یا قسمتی از آن ) هفته هفتم نبوت دانیال است. ( دانیال 9 : 21 – 24 را مطالعه کنید . ) این دوره زمانی خاصی است و خود شیطان نیز که شاهد این نبوت بوده به خوبی این را می داند. عیسی می گوید که این روزها کوتاه خواهند شد (متی 24 : 21 - 22 را مطالعه کنید. ) اگر چه کتاب مقدس از لحاظ تئوری، به سه سال و نیم اشاره می کند اما حداقل مدتی کوتاه تر خواهد بود. سپس شیطان به زنجیر کشیده شده و در چاه هاویه زندانی خواهد شد. شیطان می خواهد ما را نسبت به این حقیقت بی توجه سازد زیرا تا زمانی که ما بی توجه باشیم نمی توانیم کاری که خداوند برعهده مان گذاشته را انجام دهیم. اما خداوند به ما اسلحه های روحانی برای مبارزه با شیطان در جای هایی آسمانی بخشیده است
" چرا که اسلحۀ جنگ ما دنیایی نیست، بلکه به نیروی الهی قادر به انهدام دژهاست. ما استدلالها و هر ادعای تکبّرآمیز را که در برابر شناخت خدا قد علم کند ویران می‌کنیم و هر اندیشه‌ای را به اطاعت از مسیح اسیر می‌سازیم"" ( 2 قرنتیان 10 :4 – 5
اسلحه های روحانی که به ما بخشیده شده ما را قادر می سازد تا هر چیزی که در مقابل خداوند و ملکوت او قد علم کند را به زیر افکنیم. آخرین و بالاترین چیزی که در مقابل خداوند می ایستد ملکوت شیطان است که در جایهای آسمانی است. اما اسلحه های روحانی به ما عطا شده اند تا بتوانیم این ملکوت را در هم بشکنیم. این دو اسلحه خون عیسی و کلام شهادت ما است
خداوندا به خاطر خون عیسی از تو متشکرم . سلاح روحانی خود را بر می دارم و همراه با کلام شهادت خود اعلام می کنم که با خون بره و با کلام شهادت خود بر شیطان پیروز شده ام و جان خود را عزیز نمی شمارم حتی تا به مرگ .آمین