قربانی کامل
عیسی به خاطر گناهان ما گناه شد تا ما به خاطر عدالت او عادل محسوب شویم
خداوند را پسند آمد تا عیسی را مضروب ساخته و او را به دردها مبتلا سازد. عیسی مبتلا و دردمند شد . عیسی از لحاظ جسمی بیمار شد. بدن او له شده و مضروب و مبتلا گشت و هر فشار دیگری که می توانید در این باره فکر کنید بر جسم او وارد آمد. او بر صلیب تمامی بیماری ها را بر خود گرفت
" اما خواست خداوند این بود که او را له کرده به دردها مبتلا سازد چون جان خود ر ا قربانی گناه ساخت . نسل خود را خواهد دید و عمرش دراز خواهد شد و اراده خداوند به دست وی به انجام خواهد رسید . "( اشعیا 53 : 10
واژه ای که در زبان فارسی به قربانی گناه ترجمه شده در زبان عبری تنها یک واژه است و آن واژه Asham است که به معنای گناه، تقصیر یا قربانی گناه است. در زمان عهد عتیق این واژه هم برای قربانی گناه و هم برای گناه استفاده شده است. اما چرا ؟ زیرا بر اساس قوانین ذکر شده در لاویان زمانی که حیوانی برای قربانی گناه به هیکل آورده می شد شخصی که گناهکار بود باید دست خود را بر سر آن حیوان قرار می داد و گناه خود را اعتراف می کرد و بدین وسیله به طور سمبلیک گناه خود را بر آن حیوان قرار می داد. بنابراین گناه آن شخص بر قربانی قرار می گرفت و سپس آن حیوان محکوم می شد و بجای آن شخص کشته می شد. البته همه این مراسم نمونه ای از مرگ مسیح است برای ما . نویسنده عبرانیان چنین می گوید : که خون این گاوها و بزها قادر نبود گناهان انسانها را بردارد. ( عبرانیان 10 : 4 را مطالعه کنید . ) این سیستم تنها تصویری بود که انسان ها را به سوی مبادله ای که بر صلیب محقق می شد هدایت کند. اما زمانی که به واقعۀ صلیب می نگریم کلام خداوند می گوید : " خداوند نسل عیسی را گناه ساخت " و به معنای خاص کلمه در این قسمت کلام خدا می خواهد اشاره کند که خداوند نفس عیسی را قربانی گناه ساخت. در تائید و تصدیق این امر پولس رسول در آیه زیر اشعیا 53 : 10 را نقل قول می کند و می گوید
" او کسی را که گناه را نشناخت، در راه ما گناه ساخت، تا ما در وی پارساییِ خدا شویم. " ( دوم قرنتیان 5 : 21
خداوندم عیسی از تو به خاطر کاری که بر صلیب برای من انجام دادی تشکر می کنم. اعلام می کنم که عیسی به خاطر گناهان ما گناه شد تا ما به خاطر عدالت او عادل محسوب شویم.آمین