تازگی بوسیله روح
بدن من هیکل روح القدس است که توسط خون عیسی فدیه داده شده و پاک گشته است
تازه شدن قسمتی از فرآیند نجات است. در تیتوس 3 : 5 می خوانیم
” ما را نه به سبب کارهای نیکوئی که کرده بودیم بلکه از رحمت خویش نجات بخشید به غسل تولد تازه و نو شدنی که از روح القدس است
آخرین جنبه ای که پولس در این متن بدان اشاره می کند نو شدن است. ما باید تبدیل به مخلوقات تازه ای شویم . برای همین است که پولس می گوید : ” پس اگر کسی در مسیح باشد خلقتی تازه است چیزهای کهنه در گذشت هان همه چیز تازه شده است . ” ( 2 قرنتیان 5 : 17
واژه خلقت در اینجا دارای اهمیت بسیاری است. زیرا تنها یک نفر وجود دارد که قادر است خلق کند و آن خود خداوند است. انسان می تواند چیزی را بسازد، تعمیر یا تولید کند اما نمی تواند چیزی را خلق کند. قلب و کلیت وجودمان از درون چنان تحت تاثیر گناه ناپاک و تخریب گشته که تعمیر و یا وصله زدن آن بی فایده است. تنها خلقت تازه است که جواب می دهد. پس از آنکه داود مرتکب زنا شد و فرمان قتل کسی را صادر کرد نهایتا با شرایط وحشتناک قلب خود روبرو شد و در رنج خود به سوی خداوند فریاد بر آورد : ” خدایا دلی طاهر در من بیافرین . ” ( مزامیر 51 : 10 ) او می دانست که خلقت عمل دست خداوند است و هیچ دست بشری نمی تواند در این قسمت دخالت کند. در تیتوس 3 : 5 جنبه های مختلف فرآیند نجات را مشاهده می کنیم که عبارتند از : غُسل یا شسته و پاک شدن ، تولدی دوباره و تازه شدن. خلقت تازه کار خداوند است و انسان به هیچ وجه قدرت انجام آن را ندارد. تمام اینها به خاطر رحمت خداوند است و نه عدالت وی. این رخداد بر اثر کارهای عادلانه و نیکوی ما نیست زیرا کارهای ما هیچ ثمری برای مان نخواهد داشت. نجات باید از رحمت بی حد و حصر خداوند برای ما حاصل شود
خداوندا تو را برای خون عیسی و روح القدس شکر می کنم . اعلام می کنم که روح القدس مرا تازه ساخته است . من خلقتی تازه هستم نه به خاطر کارهای نیک خود بلکه به خاطر رحمت بی حد و حصر تو . بدن من هیکل روح القدس است که با خون عیسی فدیه شده و پاک گشته است. آمین