مشارکت عالی
من دوست مسیح هستم
یوحنا در رساله اول خود چنین می نویسد
" ما آنچه را دیده و شنیده ایم به شما نیز اعلام می کنیم تا شما نیز با ما رفاقت داشته باشید. رفاقت ما با پدر وبا پسرش عیسی مسیح است. " ( اول یوحنا 1 : 3
به عبارت دیگر مژده نجات دعوتی است از سوی خدای تثلیث تا ما وارد آن رفاقت و مشارکتی شویم که پدر و پسر با یکدیگر دارند. واژه یونانی مشارکتKoinonia است . این واژه ای مهم در زبان یونانی عهد جدید است که از لحاظ لغوی به معنای شریک شدن در چیزی است. بنابراین مشارکت به معنی شریک شدن است. ما دعوت شده ایم تا همان رابطه ای را داشته باشیم که خدای پدر و پسر با یکدیگر دارند. یک نکته در این رابطه بسیار واضح است و آن این است که خدای پدر و خدای پسر در همه چیز شریک هستند. هیچ کدام از آنها چیزی را برای خود نگاه نمی دارند. در یوحنا 10:17عیسی به پدر خود چنین می گوید
" هرآنچه از آن من است از آن توست وهر آنچه از آن توست ازآن من است
این آن مشارکت کامل است. مشارکت کامل شراکت در همه امور است. این الگویی کامل از آن رابطه ای است که خداوند می خواهد ما واردش شویم
خداوندم عیسی از تو متشکرم که مرا فدیه داده ای. اعلام می کنم دعوت شده ام که همان رابطه ای که پدر و پسر با یکدیگر دارند را داشته باشم. من وارد آن مشارکت کامل می شوم زیرا من دوست مسیح هستم. آمین