تدارکی کامل
عیسی به خاطر گناهان ما گناه شد تا ما به خاطر عدالت او عادل محسوب شویم
خداوند از طریق صلیب با مشکل گناه برخورد کرد. او فدیه ای برای تمامی گذشته ما مهیا نمود. " او همه گناهان ما را آمرزید. " ( کولسیان 2 : 13 ) از طریق مرگ عیسی به عنوان نماینده ما و پرداخت جریمه ما ، خداوند توانست همه گناهان ما و اعمال گناه آلود ما را ببخشد بدون آنکه عدالتش زیر سئوال برود. زیرا با مرگ مسیح بر صلیب عدالت خداوند اجرا شد. باید این مطلب را درک کنیم که تمام اعمال گناه آلود ما در گذشته صرف نظر از اینکه چقدر بوده و چقدر جدی بوده اند توسط کار مسیح بر صلیب بخشیده می شوند. زمانی که ما ایمان خود را بر او قرار می دهیم خداوند نه تنها جریمه گناهان ما را تدارک دیده بلکه برای گناهان آینده ما نیز فدیه ای تهیه نموده است
" و آن سند قرضها را که به‌ موجب قوانین بر ضد ما نوشته شده و علیه ما قد علم کرده بود، باطل کرد و بر صلیب میخکوبش کرده، از میان برداشت." (کولسیان 2 :14
سند قرضها همان شریععت موسی است .عیسی با صلیب خود شریعت موسی را به جا آورد و از آن وسیله ای ساخت برای کسب عدالت در حضور خداوند. از آن جایی که حفظ شریعت موسی برای عادل شمرده شدن ضروری بود هر بار که یکی از این قوانین زیر پا گذاشته می شد ما در حضور خداوند گناهکار شمرده می شدیم. اما اکنون این شریعت از سر راه ما برداشته شده و ما قادریم بدون گناه زندگی کنیم. زیرا اکنون ایمان ما به کار مسیح است که برای ما عدالت شمرده می شود. همانطور که پولس می نویسد : " زیرا مسیح غایتِ شریعت است تا هر که ایمان آوَرَد، پارسا شمرده شود." ( رومیان 10 : 4 ) مسیح غایت شریعت و دلیل عادل شمردگی هر کسی است که به او ایمان آورد خواه یهود و خواه غیر یهود. کاتولیک و پروتستان هیچ فرقی وجود ندارد و او نهایت شریعت است و راهی است برای کسب عدالت در حضور خداوند. اکنون دیگر ما احتیاج نداریم برای عادل شمرده شدن در حضور خداوند شریعت را حفظ کنیم
خداوندم عیسی از تو برای کارت بر صلیب تشکر می کنم. اعلام می کنم که خداوند تدارکی کامل برای گناهان گذشته و حال و آینده من دیده است. زیرا عیسی به خاطر گناهان ما گناه شد تا ما به خاطر عدالت او عادل محسوب شویم.آمین