دایره های کامل
من در عیسی کامل گشته ام
همانطور که قبلا گفتم مردم معمولاً از واژه کمال می ترسند. برای اینکه از ترسناک بودن این واژه بکاهیم می خواهم از یک مثال ساده ریاضیات استفاده کنم. اجازه دهید که از واژۀ دایره استفاده کنم .تنها یک ملاک برای دایره بودن یک شکل وجود دارد. اگر شکلی گرد باشد بنابراین دایره است و تنها یک نوع دایره وجود دارد و سه یا چهار نوع دایرۀ مختلف وجود ندارد. با این حال اندازه های مختلفی از دایره می تواند وجود داشته باشد. زمانی که دو تصویر شکل یکسانی دارند اما اندازه های آنها متفاوت باشد به یک اسم خوانده می شوند. خدای پدر دایره ای عظیم است حلقۀ دایره ای نا محدود که تمامی خلقت را در بر گرفته است. عیسی از ما نمی خواهد که به اندازه ای خداوند باشیم اما از ما این انتظار را دارد که همان شخصیتی را داشته باشم که خداوند دارد. ما بسیار شبیه خداوند هستیم اما خدا نیستیم. من شما ممکن است دایرۀ کوچکی باشیم که در حیطه های کوچکی که خداوند ما را آن جا قرار داده است کار می کنیم و وظایفی به ظاهر کوچک و ناچیزی داریم اما خداوند برای هر کدام از ما در همان حیطۀ کوچک انتظار دارد که دایره ای کامل باشیم. کاملا گرد، همانطور که دایرۀ اعظم است یعنی خدای پدر که فراتر است و همۀ کیهان را در بر گرفته است. بنابراین وقتی می خوانیم که عیسی فرمان می دهد کامل باشید. ( متی 5 : 48 ) به آن فکر کنید که باید دایره باشید. نامتقارن نباشید. برآمدگی ، فرو رفتگی و کاستی نداشته باشید. ممکن است زیاد بزرگ نباشید اما شما می توانید یک دایرۀ کامل باشید
خداوندا از تو متشکرم که در من کار می کنی. اعلام می کنم خداوند از من می خواهد که دایره ای کامل باشم و به فیض او من کامل خواهم بود. زیرا من از طریق عیسی کامل گشته ام. آمین