بخشیدن دیگران
شیطان هیچ جایی در من ندارد هیچ قوتی بر من ندارد . هیچ ادعای تسویه نشده ای علیه من ندارد. زیرا تمام ادعاهای او در مورد من با خون عیسی تسویه شده است
یکی از موضوعاتی که باعث می شود شیطان اجازه یابد بر ایماندار مدعی شود عدم بخشش دیگران است. عیسی به ما تعلیم داد که به همان میزان که دیگران را در زندگی خود ببخشیم از سوی خداوند مورد بخشش قرار می گیریم. او گفت : ” زیرا اگر خطایای مردم را ببخشید پدر آسمانی شما نیز شما را خواهد بخشید اما اگر خطایای مردم را نبخشید پدر شما نیز خطایای شما را نخواهد بخشید . ” ( متی 6 :14 -15 ) ما اجازه نداریم از خداوند تقاضای بخشش کنیم اگر دیگران را نمی بخشیم. اگر فردی وجود دارد که او را نبخشیده ایم ما نیز از سوی خداوند بخشیده نخواهیم شد و این بدان معنا است که در آن حیطه هنوز شیطان به طور قانونی می تواند مدعی شود. بدون بخشش فردی که باید از سوی ما بخشیده شود نخواهیم توانست شیطان را از زندگی خود بیرون کنیم. فدیه فرآیندی است که با بخشش دیگران در زندگی مان مرتبط است. اگر تمام گناهان ما بخشیده می شود بنابراین ما از حقوق کامل فدیه و نجات برخوردار هستیم اما اگر قسمتی در زندگی ما وجود دارد که مشکل گناه هنوزکاملاً حل نشده باقی است شیطان از لحاظ قانونی بر آن قسمت از زندگی ما اختیار خواهد داشت. ما می توانیم از تمامی واعظان و شبانان کشورمان در خواست کنیم که برایمان دعا کنند اما این کار نیز نمی تواند شیطان را بیرون کند زیرا او حقوق خود را می شناسد. باید به یاد داشته باشیم که شیطان به طور کامل از قوانین آسمان آگاهی دارد. کلام خدا به ما بخشش کامل گناهان را پیشنهاد می کند. اما بسیار مهم است که ما طبق آن بخششی که دریافت می کنیم دیگران را نیز ببخشیم و در آن بخشش زندگی کنیم و اجازه ندهیم هیچ زخمی بدون بخشیدن دیگران در قلب ما باقی بماند
خداوندا از تو بخاطر خون عیسی متشکرم . از تو می خواهم که تمامی گناهان مرا ببخشی و من نیز همه افراد را می بخشم ( اسامی افراد را بگوئید . ) با این کار اعلام می کنم که شیطان هیچ جایی در من ندارد. هیچ قوتی بر من ندارد . هیچ ادعای تسویه نشده ای علیه من ندارد زیرا تمام ادعاهای او توسط خون عیسی تسویه شده است .آمین