افتخار به صلیب
عیسی شرم ما را متحمل شد تا بتوانیم در جلال او سهیم باشیم
روزی روح القدس از طریق پیغامی با من سخن گفت. " به کار که در جلجتا انجام شد دقت کن." یک کار کامل . کامل از چه لحاظ ؟ از هر لحاظ. خداوند به من نشان داد که اگر من کار عیسای مسیح در جلجتا را کامل ببینم کار دیگری نیست که بخواهیم به آن اضافه یا کم کنیم.تمام احتیاجات در آن مرتفع شده است.او مرا هدایت کرد که از صلیب نکات بسیاری بیاموزم . در طی سال ها روح القدس کلام را برای من بیشتر و بیشتر باز کرد. اما حاشا از من اگر من به این مسائل افتخار کنم. تنها افتخار من همانا صلیب خداوند مان عیسی مسیح است . بلی به سبب همین صلیب تمام دلبستگی هایی که در این دنیا داشتم مصلوب شد و از بین رفت و من نسبت به گرایش های دنیا مصلوب شدم و مردم
" امّا مباد که من هرگز به چیزی افتخار کنم جز به صلیب خداوندمان عیسی مسیح، که ب هواسطۀ آن، دنیا برای من بر صلیب شد و من برای دنیا. " (غلاطیان 6 : 14
پولس فقط یک موضوع داشت تا به آن افتخار کند و آن هم صلیب عیسای مسیح خداوند بود. این یک اعتراف احمقانه ای در زمان پولس بود زیرا صلیب تجسم کامل شرم و عصیان بود.در کتابی بنام " دکتری در جلجتا " پیر باریب ، جراح کاتولیک سعی کرد که تجربه فیزیکی مصلوب شدن را تشریح کند و مشکل این بود که ملاکی و مرجعی برای این کار وجود نداشت چونکه در دو قرن اخیر کسی مصلوب شدن فردی را ندیده بود.فهمیدم که چقدر از صلیب به عنوان ابزار شرم و شکنجه فاصله داریم. پولس رسول به اجداد خود و کلیساهایی که با معجزه تأسیس کرده بود افتخار نمی کرد بلکه افتخار او تنها صلیب بود وبس. باشد که آن روح ما را در بر بگیرد. روحی که از افتخار انسانی ، غرور و خودپسندی خالی است و متواضعانه به صلیب عیسای مسیح افتخار می کند
خداوندم عیسی برای کارت بر صلیب از تو متشکرم. اعلام می کنم که من هم به صلیب افتخار می کنم چونکه عیسی شرم مرا متحمل شد تا بتوانم در جلال او سهیم باشم.آمین