فرزندان و وارثان
من به عنوان فرزند خداوند، به فرزند خواندگی پذیرفته شده ام
رومیان 8 : 15 – 17 در این باره به مسیحیان می نویسد که از طریق ایمان شان به عیسی چه امکاناتی در اختیار آن ها قرار می گیرد
” چرا که شما روح بندگی را نیافتید تا باز ترسان باشید بلکه روح پسر خواندگی را یافته اید که به واسطه ای آن ندا در می دهیم ابا پدر. و روح خود با روح ما شهادت می دهد که ما فرزندان خداییم و اگر فرزندانیم پس وارثان نیز هستیم یعنی وارثان با خدا و هم ارث با مسیح زیرا اگر در رنج های مسیح شریک باشیم در جلال او نیز شریک خواهیم بود
در زبان آرامی یا عبری واژۀ ” ابا “معادل واژۀ بابا در انگلیسی است. بنابراین در اینجا می بینیم که رابطۀ صمیمانه با خدای پدر مطرح است. خدایی که ما او را بابا خطاب می کنیم. خود روح خداوند است که این اطمینان و تضمین را به ما برای چنین کاری می دهد. کتاب مقدس به ما می گوید ما فرزندان خداییم اما روح خداوند شخصاً این حقیقت را در قلب های ما تقویت می کند. ما فرزندان خداییم و زمانی که ما فرزند می شویم وارث نیز می گردیم و ما وارثین خدا و هم ارث مسیح می گردیم. البته یک شرط در این جا بازگو می شود. ما باید شریک رنج های او نیز باشیم. به یاد داشته باشید که مروارید محصول فشار و تنگی است. مهم است که بدانیم معنای هم ارث بودن چیست. این بدان معنا نیست که هر کدام از ما تکه ای از کل ارث را سهم خواهیم برد. بلکه این بدان معنا است که عیسی به عنوان اولین پسر خداوند تمامی ارث را دارد و ما نیز از تمامی ارث در عیسی برخورداریم و هر کدام از ما نسبت به کل ارث حق داریم که در واقع ارث عیسی است. تقسیم کردن یکی از قوانین ملکوت خداوند است. هر کدام از ما سهم خود را نمی گیریم بلکه با یکدیگر هر آنچه خدای پدر دارد را شریک می شویم و هر آنچه مسیح پسر دارد را نیز شریک می گردیم
خداوندا از تو متشکرم که مرا در محبت برگزیده ای. اعلام می کنم که من فرزند خداوند و هم ارث با مسیح هستم. من توسط خداوند به فرزند خواندگی پذیرفته شده ام . آمین