دعا برای کامیابی اسرائیل
برای صلح و سلامت اورشلیم دعا کنید باشد که دوستدارانت در آسایش باشند
کتاب مقدس ما را تشویق می کند که برای اسرائیل نیکویی بطلبیم. برای اینکه در این راه به طورموثرعمل کنیم باید بدانیم که اهداف خداوند برای اسرائیل و اورشلیم چیست. سپس باید آماده باشیم تا هوشمندانه و مداوم برای محقق شدن این هدف دعا نماییم. زمانی که ما این تحقیق را آغاز کنیم می فهمیم که نهایتا عدالت و آرامشی مقرر شده تا بر اورشلیم و تمامی ملت های جاری شود. بنابراین صحت و سلامتی همه ملت ها در گرو دعا ما برای اورشلیم و اتکا بر تحقق این وعده ها برای اورشلیم است. مثال بارزی که از این دعا در کتاب مقدس وجود دارد مثال دانیال است که روزی سه بار در حالی که پنجره اتاقش به سوی اورشلیم باز بود برای اورشلیم دعا می کرد. دعاهای دانیال برای او مزاحمت ایجاد می کرد و پادشاهیش را به خطر می انداخت. تا این حد که او از حسادت یک مرد شریراستفاده کرد و قوانین کل امپراطوری ایران را تغییر داد تا بتواند دعاهای دانیال را غیر قانونی جلوه دهد. با این حال دعا برای اورشلیم برای دانیال از اهمیت بسیاری برخوردار بود که او ترجیح داد به چاه شیران افکنده شود تا اینکه بخواهد برای اسرائیل دعا نکند. نهایتا ایمان دانیال و شجاعت او بر مخالفت های شیطانی چیره گشت. او با پیروزی از چاه شیران بیرون آمد و به دعاهای خود برای اورشلیم ادامه داد. براساس تجربۀ دریافته ام که متعهد شدن برای چنین دعاهایی برای اورشلیم و اسرائیل قطعا باعث ایجاد مخالفت های جدی از سوی نیروهای شرارت می شود. از سوی دیگر فهمیدم که وعده های خداوند به آنانی که به این صورت برای اسرائیل دعا می کنند پایدار خواهد ماند. این روشی کتاب مقدسی برای کامیابی است نه فقط کامیابی مالی و مادی بلکه اطمینانی دائمی از اینکه لطف و رحمت خداوند همیشه با ما خواهد بود
خداوند از تو به خاطر برکاتی که به دوست داران اسرائیل وعده داده ای متشکرم. اعلام می کنم هنگامی که برای اورشلیم دعا می کنم از اطمینان برخوردارم و مورد لطف تو خداوند قرار گرفته ام. من برای صلح و آرامش اورشلیم دعا می کنم باشد که دوست داران تو در آسایش باشند .آمین