یکی شدن با خداوند
با خداوند متحد شده و یک روح گشته ایم
درک تفاوت میان روح و نفس انسان از اهمیت بسیاری برخوردار است. نفس انسان نیست که به خداوند می پیوندد بلکه این روح اوست . زیرا روح است که برای پیوستن به خداوند خلق شده است و در واقع روح انسان بدون پیوستن به خداوند نمی تواند زنده بماند.در نتیجه تبدیلی که در زمان تولد تازه رخ می دهد یک ایماندار می تواند به خداوند بپیوندد. اجازه دهید 3 توضیح ساده از عمل کرد روح ،.نفس وجسم داشته باشیم. روح در واقع خدا آگاه است ، نفس خود آگاه و جسم جهان آگاه است. از طریق روح خود می توانیم از خداوند آگاهی داشته باشیم.از طریق نفس مان از خود آگاهی داریم و از طریق بدن و حواس مان با دنیای اطراف ارتباط ایجاد می کنیم. زمانی که روح انسان یک بار دیگر به خداوند می پیوندد، روح او که دوباره متولد شده تبدیل به یک چراغ می شود . چراغی که پر از روح القدس است باعث می شود طبیعت درونی یک انسان که تا آن موقع تاریک و با خداوند بیگانه بوده روشن شود.باید به یاد داشته باشیم که زمان نگارش کتاب مقدس سوخت چراغ ها روغن زیتون بود و روغن زیتون نمادی از روح القدس است
" روح آدمی چراغ خداوند است که اعماق وجود او را می کاود . " ( امثال 27:20
زمانی که روح انسان برای پیوستن به خداوند گشاده می گردد روح القدس آمده و آن چراغ را پر می سازد.در آن زمان چراغ درونی انسان یعنی روح او روشن می گردد و باعث می شود که نور آن سراسر دنیای درونی او را روشن بگرداند و او در تاریکی نماند
خداوندا از تو متشکرم که مرا به خود پیوند داده ای. اعلام می کنم که در پیوستن با خداوند و از طریق روشنگری که روح القدس در من انجام می دهد من دیگر در تاریکی نیستم. اعلام می کنم که به خداوند پیوستم و با او در روح یک گشته ام. آمین