وصلت با خداوند
عیسی از زمین زندگان منقطع شد تا بتوانیم تا ابد به خداوند بپیوندیم
در باب 7 کتاب رومیان پولس می گوید که ما از طریق شریعت با او وصلت نموده بودیم. یعنی شریعت همانند پیمان ازدواجی برای تمامی عمرانسان بود. اما ما با چه کسی یا چه چیزی وصلت کرده بودیم؟ ما با طبیعت نفسانی خود ازدواج کرده بودیم . ماهیت شریعت این بود که ما باید می توانستیم آن را با توانایی های خود حفظ نماییم، و برای این کار ما بر طبیعت جسمانی خود توکل می کردیم و به همین خاطر شریعت هیچ فایده ای برای انسانها نداشت. زندگی تحت شریعت مانند عقد نامه ای است که بر اساس آن با طبیعت نفسانی خود وصلت می کنید. تا زمانی که طبیعت کهنه شما زنده باشد باید به آن وصلت وفادار بمانید. شما نمی توانید از آن جدا شده و به کس دیگری بپیوندید. خبر خوش این است که همسر اول شما مرده است. اما چه وقت ؟ زمانی که عیسی بر صلیب جان خود را داد انسانیت کهنه ما نیز با او مصلوب شد. زمانی که این حقیقت را درک می کنید چنین خواهید گفت: جلال بر نام خداوند. من آزاد هستم . من دیگر نباید با همسر سابقم زندگی کنم. همسری که باعث شد زندگیم تبدیل به جهنم شود و هیچ برکتی از او به ما نرسید و نتوانست باعث آرامش و پارسا شمرده شدن من گردد. دیگر من متعهد به آن وصلت نیستم و می توانم با شخص دیگر ازدواج کنم. همسری که قرار است جایگزین او شود آن کسی است که از مردگان قیام کرد. مسیح قیام کرده و جلال یافته. او می تواند خواه شما مرد باشید یا خواه زن همسر شما باشد. آنچه ما در باره آن صحبت می کنیم وصلتی است روحانی که با عیسی ایجاد می شود. در اول قرنتیان 6 : 15 – 16 پولس تصویری از اتحاد زن و مرد زناکار به ما ارائه می دهد که در آن مرد و آن فاحشه با هم یک تن می گردند. او از این مثال منفی برای به تصویر کشیدن نوع دیگری از اتحاد استفاده می کند. اما در اینجا رابطه فیزیکی مطرح نیست بلکه ارتباط روحانی است. این همان رابطه یا وصلت با خداوند است . اول قرنتیان 6 : 17 " وصلت میان نفس و جسم ما نیست بلکه در روح است
خداوندم عیسی به خاطر کارت بر صلیب تو را شکر می کنم. اعلام می کنم که من در روح با آن که از مردگان برخاست یعنی عیسای قیام کرده و جلال یافته وصلت کردم. اعلام می کنم که عیسی از زمین زندگان منقطع شد تا من بتوانم با خداوند تا ابد بپیوندم. آمین