آنچه خداوند انجام داده است
پدر من در محبت خود مرا از پیش مقرر فرمود تا به فرزند خواندگی او پذیرفته شوم
زمانی که عیسی بر صلیب مرد پردۀ هیکل که خداوند قدوس را از انسان گناهکار جدا می ساخت پاره شد و این اعلامی بود برای اینکه از این پس ما پذیرفته شده هستیم. برای مثال ( متی باب 27 آیه 51 را مطالعه کنید. ) این پرده از بالا به پایین پاره شد تا هرگز کسی نتواند بگوید انسانی مسئول پاره شدن آن بوده است. این کار را خداوند انجام داد. پردۀ پاره شده دعوتی است که خداوند از هر انسانی به عمل می آورد و می گوید : ” داخل شو خوش آمدی فرزند. ” او طرد شدگی تو را بر خود گرفت تا من بتوانم تو را با آغوشی باز بپذیرم
“متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را در مسیح به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی مبارک ساخته است زیرا پیش از آفرینش جهان ما را در وی برگزید تا در حضورش مقدس و بی عیب باشیم “. ( افسسیان 1 : 3 – 4
دقت کنید که تصمیم غایی را ما نمی گیریم بلکه خداوند می گیرد. تصور نکنید این شما هستید که تصمیم گرفته اید نجات یابید و چون شما برگزیدید پس نجات یافتید. زیرا خداوند شما را برگزیده و شما به انتخاب او پاسخ مثبت داده اید. شما ممکن است که تصمیم تان را عوض کنید اما خداوند تصمیمش را عوض نمی کند. تاکید های اشتباه بسیاری در دنیای معاصر در زمان اعلام خبر انجیل وجود دارد که گوئی همه چیز بستگی به کاری دارد که ما انجام می دهیم. درست است که ما نیز باید انتخاب کنیم اما اگر خداوند ابتدا ما را بر نمی گزید ما هرگز نمی توانستیم انتخابی انجام دهیم. زمانی که به عنوان یک مسیحی اساس ارتباط خود را بر خداوند و نه بر آنکه شما چه کاری انجام می دهید قرار دهید می فهمید که از احساس امنیت بیشتری برخوردار هستید. خداوند بسیار بیشتر از من و شما قابل اعتماد است
پدر جان از تو متشکرم که فرزند تو هستم. اعلام می کنم که من فرزند خداوند هستم و نه بر اساس آن کاری که من می کنم بلکه بر اساس آن کاری که خداوند انجام داده است. پدر من در محبت مرا بر گزید و از پیش مرا تعیین کرد که تا به فرزند خواندگی وی پذیرفته شوم. آمین