مراقب انگیزه های مان باشیم
بیاید به تخت فیض نزدیک شویم
ما به تخت فیض خداوند به جهت دعا برای نیازهای خاصی نزدیک می شویم. بیائید به یکی از شرایط مهم برای نزدیک شدن به او یعنی انگیزه هایمان نگاه کنیم. خداوند هر انگیزه ای را مورد تفتیش قرار می دهد. او از انگیزۀ تمامی دعاهای ما آگاه است. یعقوب 4 : 2 می گوید: " حسرت چیزی را می خورید اما آن را به دست نمی آورید . " ندارید زیرا درخواست نمی کنید . یکی از دلایل ساده نداشتن در مسیحیان این است که آنها درخواست نکرده اند. پس یعقوب در آیه 3 می گوید : " آنگاه نیز که درخواست می کنید نمی یابید زیرا با نیت بد درخواست می کنید تا صرف هوس رانی های خود کنید . " به عبارت دیگر دعاهای خود محور نشانه این است که انگیزه های ما اشتباه هستند. ما هدفمان تنها این است که از آفریننده خود آرامش ، رضایت شخصی و کامیابی دریافت کنیم. اما انگیزه صحیح چیست ؟ یوحنا این را به ما گفته است. یوحنا 14 : 13 -14 : " و هر آنچه به نام من از پدر درخواست کنید من آن را انجام خواهم داد تا پدر در پسر جلال یابد . اگر چیزی به نام من از من بخواهید آن را انجام خواهم داد . " این آن انگیزه ای است که باعث پاسخ به دعا های ما می شود. دعا باید صادقانه به حضور خداوند بلند شود و درپاسخ به آن دعا باید خداوند از طریق عیسی مسیح جلال بیابد. همانطور که پولس در دوم قرنتیان 1 :20 تشریح می کند. " زیرا همه وعده های خدا در مسیح آری است و به همین جهت در اوست که ما آمین را بر زبان می آوریم تا خدا جلال یابد. " هدف کلی آمدن ما نزد خداوند و درخواست تحقق وعده هایش باید این باشد که خداوند از طریق پاسخ به آن دعاها در ما جلال یابد. زمانی که بیشتر و بیشتر از خداوند می خواهیم که وعده هایش را محقق سازد باعث می شویم که وی بیشتر و بیشتر جلال یابد. هر چه کمتر درخواست کنیم تا وعده های خدا محقق شود کمتر باعث جلال او شده ایم. آن که باعث می شود بیش از هر چیز خداوند جلال یابد آن کسی است که وعده های بیشتری از آنچه خداوند در مسیح به ما داده را درخواست می کند. انگیزۀ قابل قبول در حضور خداوند انگیزه ای است که پاسخ دعاهای ما باعث جلال او شود. این دعاها باید در نام پسر او یعنی عیسی مسیح به خداوند تقدیم شود
خداوندا از تو متشکرم که می توانم با جسارت به حضور تو بیایم. اعلام می کنم که انگیزه من از دعاهایم این است که خداوند در عیسی مسیح در پاسخ دعاهای من جلال یابد. من باید به تخت فیضش نزدیک شوم .آمین