بهای دوستی
من دوست مسیح هستم
تعهد خداوند به شما معادل میزان تعهدی است که شما نسبت به او دارید. خداوند هرگز وارد عهدی یک جانبه نمی شود. بهای داشتن رابطه با او این است که همه چیز را به او تسلیم کنید
" به همین سان هیچ یک از شما نیز تا زمانی که از تمام دارایی خود دست نشوید شاگرد من نتواند بود. ( " لوقا 33:14
ممکن است چنین بگویید " این سخت است" اما واقعه گرایانه است. اجازه دهید دو حقیقت دیگر را درباره ملکوت خداوند با شما در میان بگذارم. اول اینکه خداوند هرگز تخفیف نمی دهد. اگر شما می خواهید رابطۀ پطرس و پولس و یوحنا را با خداوند داشته باشید باید آن بهائی که آنها پرداخت کردند را نیز پرداخت کنید. خداوند هرگز به شما تخفیف نمی دهد. خبر خوبی در حقیقت دوم نهفته است و آن این است که در ملکوت خداوند هیچ تورمی وجود ندارد و بهای آن هرگز بالا و پائین نمی رود و همواره ثابت است. نتیجه تعهد به خداوند آرامش، امنیت و شادی است. آیا آن را می خواهید ؟ باید تصمیم بگیرید. عیسی چنین گفت
" هان بر در ایستاده می کوبم کسی اگر صدای مرا بشنود و در برویم بگشاید به درون خواهم آمد و با او همسفره خواهم شد و او با من. " ( مکاشفه 20:3
به فرمولی که عیسی دراین آیه اشاره می کند دقت کنید.ابتدا شما از شام خود به عیسی می دهید و سپس او از شام خود به شما می دهد. همان طور که عیسی به پدر خود چنین گفت
" هر آنچه از آن من است از آن توست و هر آنچه از آن توست از آن من است. " ( یوحنا 17:10
آیا حاضر هستید چنین عهدی با خداوند ببندید؟
خداوندم عیسی از تو متشکرم که مرا فدیه داده ای. اعلام می کنم من حاضرم بهای تعهد کامل برای وارد شدن به این رابطه را بپردازم. زیرا من دوست مسیح هستم . آمین