روش کار رومیان
عیسی به خاطر گناهان ما گناه شد تا ما به خاطر عدالت او عادل محسوب شویم
اکنون بیائید به روش کاری که در رومیان باب 6 ذکر شده نگاه بیاندازیم. وقتی به روش کار رومیان فکر می کنم بیشتر یاد کتابهای آشپزی می افتم. اگر ما مسیحیان از کتاب مقدس به عنوان کتابی برای روش و عمل کرد زندگی خود نگاه کنیم می بینیم که خداوند نیز همانند کتاب آشپزی راه کارهایی را به ما ارائه می دهد که همیشه به نیکویی می انجامد. روش کاری که در رومیان آمده روشی است که از طریق آن انجیل خداوند در زندگی مان جسم می پوشد
" پس چه گوییم؟ آیا به گناه کردن ادامه دهیم تا فیض افزون شود؟ هرگز! ما که نسبت به گناه مردیم، چگونه می‌توانیم به زندگی در آن ادامه دهیم؟ آیا نمی‌دانید همۀ ما که در مسیحْ عیسی تعمید یافتیم، در مرگ او تعمید یافتیم؟ پس با تعمید یافتن در مرگ، با او دفن شدیم تا همان‌گونه که مسیح به‌وسیلۀ جلال پدر، از مردگان برخیزانیده شد، ما نیز در زندگی نوینی گام برداریم. پس اگر در مرگی همچون مرگ او، با وی یگانه شده‌ایم، به ‌یقین در رستاخیزی همچون رستاخیز او نیز با او یگانه خواهیم بود. زیرا می‌دانیم آن انسانِ قدیمی که ما بودیم، با او بر صلیب شد تا پیکرِ گناه درگذرد و دیگر گناه را بندگی نکنیم. چون آن که مرده است، از گناه آزاد شده است. حال اگر با مسیح مرده‌ایم، ایمان داریم که با او زندگی نیز خواهیم کرد. زیرا می‌دانیم چون مسیح از مردگان برخیزانیده شده است، دیگر هرگز نخواهد مرد و مرگ دیگر بر او تسلطی ندارد. او با مرگ خود، یک بار برای همیشه نسبت به گناه مُرد و در حیات کنونی خود برای خدا زندگی می‌کند.( رومیان 6 : 1 – 10
نتیجه این روش شگفت انگیز است. دیگر گناه بر شما تسلط و کنترل نخواهد داشت. زمانی که ما با مسیح یکی شدیم یعنی در مرگ و دفن و قیام و صعود او شریک گشتیم ، دیگر از گناه و نتایج شرارت بار آن آزاد شده ایم
خداوندم عیسی به خاطر کارت بر صلیب تشکر می کنم. اعلام می کنم که دیگر گناه را بندگی نمی کنم زیرا عیسی به خاطر گناهان ما گناه شد تا ما به خاطر عدالت او عادل محسوب شویم.آمین