انسان زندۀ جدید
انسانیت کهنه ما در مسیح مرده است تا انسان جدیدی در ما زاده شود
مبادله ای که در این جا ما با آن روبه رو هستیم تبادل انسانیت کهنه و انسانیت تازه است. انسان کهنه در مسیح بر صلیب مرد تا انسان تازه بتواند از طریق این مبادله در ما زیست کند. این موضوعی است که در عهد جدید ادامه می یابد اما امروزه در کلیساها به ندرت دربارۀ آن سخن گفته می شود. تضادی که بین انسانیت کهنه ای که بر صلیب می میرد و انسانیت جدیدی که با عیسی قیام داده می شود وجود دارد. مصلوب شدن عیسی واقعی و تاریخی است و در واقع در یک تاریخ مشخصی رخ داده است. من فکر می کنم زمانی که ما به این موضوع این گونه نگاه کنیم ایمان ما به گونه ای خارق العاده تقویت می شود. این واقعه چیزی است که در حقیقت اتفاق افتاده و حقیقت دارد چه ما آن را باور کنیم و چه نکنیم ، چه آن را بدانیم چه ندانیم. اما زمانی که ما آن را می دانیم و به آن ایمان می آوریم می تواند تاثیر شگفت انگیزی بر زندگی های ما داشته باشد. در رومیان 6:6 پولس می گوید که
” زیرا می دانیم آن انسان قدیم که ما بودیم با او بر صلیب شد تا پیکر گناه در گذرد و دیگر گناه را بندگی نکنیم
در ترجمۀ تحت الفظی چنین می گوید ” تا جسد گناه معدوم گردد.” اما من ترجیح می دهم بگوئیم کاملاً بی تاثیر شده و از عمل باز داشته شده است. زمانی که ما اسیر گناه هستیم و او ارباب ما زندگی هایمان تخریب می شود و زمانی که متوجه می شویم انسانیت کهنه در ما مرده است انسانیت جدید در ما آشکار می شود. اما اگر ما متوجۀ این حقیقت نباشیم و به آن ایمان نداشته باشیم و بر اساس آن عمل نکنیم نمی توانیم از اسارت گناه آزاد شویم. این تنها راهی است که ما می توانیم از دام و اسارت گناه رهایی یابیم
عیسی جان از تو به خاطر مبادله ای که بر صلیب انجام دادی متشکرم. اعلام می کنم که اسارت من نسبت به گناه از بین رفته زیرا انسانیت کهنۀ من در عیسی مرده تا انسان جدید بتواند در من زاده شود. آمین