کاشتن بذر کوشایی
بیائید کوشا باشیم
کوشا بودن میوه ای است که باید کاشته شود.در اینجا به برخی آیات به طور خلاصه نگاه می کنیم تا بدانیم چگونه می توان بذر کوشایی را در زندگی خود بکاریم. در دوم تیمو تائوس 6:2 پولس می گوید : "آن که باید نخست از محصول نصیب ببرد کشاورزی است که محنت کشیده است " در اینجا پولس به نکته ای ساده و اساسی اشاره می کند. او می گوید برداشت محصول مستلزم تلاشی سخت است و هرگز بدون تلاش نتیجه ای حاصل نمی شود. این حقیقت در مورد ثمرۀ روح نیز صادق است. برداشت ثمرۀ روح مستلزم تلاش فراوانی است. می خواهم به شما دو راه را پیشنهاد کنم که براساس آن می توانید ثمرات روحانی را در زندگی خود برداشت نمایید. اول اینکه باید کلام خداوند را مطالعه کنید. زیرا کلام خداوند بنیان تمام تدارکی است که خداوند برای ما دیده است. اگر ما با کلام او آشنا نباشیم در مورد بسیاری از تدارکاتی که او برای ما دیده بی توجه خواهیم بود. پولس دوباره به تیموتائوس چنین می نویسد
"سخت بکوش که مقبول خدا باشی همچون خدمتکاری که او را سببی برای شرمساری نیست و کلام حقیقت را به درستی به کار می بندد "( دوم تیمو تائوس 2 : 15
برای اینکه بتوانیم کلام حقیقی را بدرستی به کار ببریم و در زندگی خود عملی سازیم باید کارگرانی سخت کوش باشیم. به عبارت دیگر ما باید آستین های خود را بالا بزنیم و کار کنیم. کاری که ما باید انجام دهیم این است که باید وقتی را به دعا اختصاص دهیم. منظور من از دعا این نیست که فقط با خداوند سخن بگوئیم بلکه از او نیز بشنویم. شنیدن خداوند به اندازۀ صحبت با او مهم است. آنجا بار دیگر عیسی به ما الگویی کامل ارائه می دهد. اساس کامل خدمت جهانی عیسی بر اساس رابطه اش با پدر بود. عیسی زمان بسیاری را در دعا سپری می کرد تا بتواند این رابطه را بر قرار ساخته و حفظ نماید. غالبا این دعا ها در صبح زود اتفاق می افتاد و آنجا بود که او صدای خداوند را می شنید و از او برای خدمتش هدایت دریافت می نمود
خداوندا از تو به خاطر وعدۀ ورود به آسایشت متشکرم. اعلام می کنم که من در زندگیم کوشا خواهم بود و این کار را از طریق آموختن کلام خدا و دعا انجام خواهم داد. زیرا من باید کوشا باشم. آمین