همکاری با یکدیگر
من عضو بدن مسیح هستم
فکری که تازه شده است ما را به سوی جایگاه صحیح در بدن هدایت می کند. در این صورت ما می فهمیم هر کدام از ما تنها یک عضو هستیم و به تنهائی نا کامل. و نمی توانیم به تنهایی کاری که خداوند از ما انتظار دارد را انجام دهیم. بار دیگر برای کامل بودن و برای عمل کردن در راستای اهداف و نقشۀ خداوند هر کدام از ما باید عضوی از بدن او باشیم. ما باید به اعضای دیگر بپیوندیم و این پیوستن ما بر اساس تعهدی است که هر کدام از ما به یکدیگر داریم که باعث خواهد شد بتوانیم با یکدیگر کار کنیم و هر کدام به تنهائی به عنوان شخصی جدا به هدف خود فکر نکنیم
زمانی که با هواپیما مسافرت می کنم اغلب از سیستم مسیر یاب هواپیما شگفت زده می شوم که چطور می تواند دقیقاً در مکانی که باید فرود بیاید با سرعت مشخص فرود آمده و به آرامی بر زمین بنشیند. وقتی که شما نیز خود را با روح خداوند هماهنگ می کنید فکر تازه شدۀ شما بدن تان را به جایی صحیح هدایت می کند. در آن صورت شما عضوی از بدن خداوند می شوید. بدن مسیح یعنی کلیسا
عیسی جان از تو متشکرم که مرا عضوی از بدن خود کرده ای. اعلام می کنم که خداوند مرا دقیقاً در جای درست در بدن او قرار می دهد. زیرا من عضوی از بدن مسیح هستم . آمین