نشانه جدا شدن
بیائید نزد او به بیرون از اردوگاه برویم
در انجیل یوحنا عیسی چنین جمله ای می گوید
” اگر دنیا از شما نفرت دارد به یاد داشته باشید که پیش از شما از من نفرت داشته است . اگربه دنیا تعلق داشتید دنیا شما را چون کسان خود دوست می داشت . اما چون به دنیا تعلق ندارید بلکه من شما را از دنیا برگزیده ام دنیا از شما نفرت دارد . ” ( یوحنا 15 : 18 -19
اگر دنیا شما را همچون کسان خود دوست می دارد این نشانه ای تقریباً قطعی است که ما به عیسی تعلق نداریم. باید به این هشدار توجه کنیم. در پرتوی این حقیقت ما باید چه نوع رفتاری داشته باشیم؟ پولس به زیبائی پاسخ این سئوال را در غلاطیان 6 : 14 می دهد
” اما مباد که من هرگز به چیزی افتخار کنم جز به صلیب خداوندمان عیسی مسیح که به واسطه آن دنیا برای من بر صلیب شد و من برای دنیا . ” ( غلاطیان 6 : 14
ما هرگز نباید به چیزی جز صلیب خداوند افتخار کنیم. نه بر تحصیلات ، نه بر فرقه کلیسایی خود. ما نباید به هیچ کدام از این چیزها اعتماد و افتخار کنیم. تنها چیزی که می توانیم به آن افتخار کنیم صلیب خداونمان عیسی مسیح است. جائی که پیروزی کامل ، دائمی وغیر قابل بازگشت و نهایی نسبت به نیروهای شرارت حاصل شده است. از طریق صلیب دنیا برای من بر صلیب شد و من برای دنیا. صلیب علامت جدائی بین قوم خداوند و دنیا است. زمانی که اصل صلیب را در زندگی های مان می پذیریم دیگر متعلق به این دنیا نیستیم. عیسی به ما وعده عالی پیروزی را داده است. ” این ها را به شما گفتم تا در من آرامش داشته باشید. در دنیا برای شما زحمت خواهد بود اما دل قوی دارید زیرا من بر دنیا غالب آمده ام . ” ( یوحنا 16 : 33 ) ما در دنیا با زحمات بسیاری روبرو خواهیم شد اما عیسی بر دنیا غالب آمده و ما نیز از طریق او می توانیم بر دنیا غالب آئیم اگر نزد او به بیرون از اردوگاه رفته و ننگ را به همراه او تحمل کنیم
خداوندا از تو متشکرم که مرا فرا می خوانی که به این دنیا پشت کنم. اعلام می کنم که صلیب را علامت جدائی قوم خداوند با دنیا می دانم. دنیایی که دیگر به آن تعلق ندارم. زیرا من باید نزد او بیرون از اردوگاه بروم. آمین