رفتن به سوی پنطیکاست
من روح پسر خواندگی را دریافت کرده ام و ندای " ابا - پدر " سر می دهم
"و روح خود با روح ما شهادت می دهد که ما فرزندان خداییم " ( رومیان 16:8
اجازه دهید به یک حقیقت ساده و تاریخی اشاره کنم. به یک نتیجه گیری که بسیاری از متفکران کتاب مقدسی به آن رسیده اند. از لحاظ زمانی رابطه ای مستقیم بین رهایی اسرائیل از مصر و تجربه ای که مسیحیان اولیه داشتند وجود دارد. روزی که در عید فسح بره قربانی می شود دقیقا مطابق با روزی است که عیسی قربانی می شود. گذشتن از دریای سرخ دقیقاً همان روزی است که عیسی از قبر قیام نمود و دریافت شریعت در کوه سینا 50 روز پس از عید پسح مطابق با نزول روح القدس در روز پنطیکاست است. من به این نکته اشاره می کنم زیرا زمانی که شما از طریق خون مسیح و از طریق قیام او نجات می یابید شما دو گزینه بیشتر ندارید. شما یا می توانید به کوه سینا بروید یا می توانید به پنطیکاست بروید. تقریبا بسیاری از مردم به کوه سینا می روند آنها به شریعت باز می گردند. آنها روح بردگی را دریافت می کنند و دوباره ترسان می گردند. اما در آیه 15 پولس در رسالۀ خود چنین می گوید : " شما روح بردگی را دریافت نکردید تا ترسان باشید بلکه روح پسر خواندگی را دریافت نموده اید که به شما می گوید که شما فرزندان خداوند هستید
پدر جان از تو متشکرم که من فرزند تو هستم. اعلام می کنم که من روح بردگی را دریافت نکرده ام تا ترسان شوم بلکه روح پسر خواندگی را که به من می گوید من فرزند خدا هستم. من روح پسر خواندگی را دریافت نموده ام و به واسطۀ او فریاد می زنم " ابا ، یعنی پدر". آمین