رفتار صحیح با یکدیگر
من عضو بدن مسیح هستم
دنیا پر از افرد مختلفی است. ممکن است به ظاهر یک فردی نگاه کرده و بگوئید زیاد علاقه ای به او ندارید و حتی ممکن است در آینه نگاه کنید و همان چیز را دربارۀ خود بگوئید اما ما باید به برادران و خواهران خود در بدن مسیح فراتر از ظاهرشان نگاه کنیم. یعنی افرادی که عیسی برای آنها خونش را ریخت و جانش را فدا ساخت. اگر ما نتوانیم به دیگران احترام گذاشته و با آن ها به درستی رفتار کنیم، خداوند را محزون خواهیم ساخت. زیرا خداوند آن قدر تمام انسان ها را دوست داشت که برای آنها جانش را داد. زمانی که ما رفتاری اشتباه نسبت به عضوی از بدن مسیح داریم باعث می شویم که خداوند به سختی غمگین شود. مخصوصاً زمانی که ما به فرد دیگری به دیدۀ تحقیر نگاه کرده و او را بی ارزش بشماریم. به نظر من مردم قرنتس نیز همین مشکل را داشتند. افرادی که پولس دو رسالۀ خود را خطاب به آنها می نویسد. روابط اشتباهی آنجا وجود داشت. آنها نمی توانستند بدن خداوند را تمییز دهند.( اول قرنتیان 29:11 را مطالعه کنید.) و پولس چنین گفت
” از همین روست که بسیاری از شما ضعیف و بیمارند و شماری هم خفته اند . ” ( آیه 30
به نظر من امروزه این یکی از دلایل وجود بیماری در میان مسیحیان همین نکته است. متأسفانه باید بگویم که بسیاری از مسیحیان با یکدیگر به عنوان اعضای بدن مسیح به درستی رفتار نمی کنند
عیسی جان از تو متشکرم که مرا عضوی از بدن خود خوانده ای. اعلام می کنم که با فیض تو من اعضای دیگر بدن تو را محترم شمرده وهر کدام از آنها را به عنوان فردی خواهم دید که عیسی برای او جانش را فدا کرده است .زیرا من عضوی از بدن مسیح هستم. آمین