ورود به حیات
عیسی به خاطر گناهان ما گناه شد تا ما به خاطر عدالت او عادل محسوب شویم
امروز ما با جزئیات بیشتری به آنچه در کتاب رومیان به عنوان روش عمل کرد خدا نوشته شده نگاه می کنیم. در رومیان باب 6 چند نکته به عنوان یکی شدن ما با عیسی ذکر شده است. اول در آیه 22 ما نسبت به گناه مردیم . یعنی زمانی که عیسی مرد ما نیز در مرگش با او یکی شدیم یعنی زمانی که مسیح مصلوب گشت نفس ما یعنی آن انسانیت کهنه ما بر صلیب رفت. در آیه 6 آن طبیعت سرکشی که از آدم به ارث برده بودیم نیز مصلوب شد. دوم با او دفن شدیم. آیه 4 با تعمید در مرگ او ما مردیم و به همراه او دفن شدیم . سوم ما با او قیام کردیم .یعنی در رستاخیز او نیز شریک گشتیم. زمانی که ما در مرگ و دفن شریک شدم از آن پس به سوی قیام و زندگی پس از قیام کرده حرکت خواهیم کرد و در حیات او شریک می گردیم. نتایجی که به صورت عملی توسط یکی شدن ما با عیسی در مرگ دفن و قیام او وجود دارند عبارتند از
1 – " پیکر گناه ما در می گذرد " ( آیه 6 ) یعنی طبیعت فاسد و شریر مان که ما را اسیر خود ساخته و وادار به گناه می نمود حتی زمانی که می خواستیم کار صحیحی را انجام دهیم اکنون دیگر ذایل شده و بی اثر گشته است. زیرا دیگر این بدن مرده است
2 – در نتیجه " ما دیگر گناه را بندگی نمی کنیم " ( آیه 6 ) گناه دیگر ما را مجبور نمی سازد که کارهای مخرب و زیان آوری انجام دهیم و نتایج آن از زندگی ما رفته و تا ابد همراه ما نیست
3 – " ما از گناه آزاد شده ایم. " ( آیه 7 ) ما به معنای خاص کلمه عادل شمرده می شویم. زیرا ما تبرئه گشته ایم . عیسی جریمه نهایی گناهان ما را پرداخت کرد و هیچ چیز دیگری برای پرداخت وجود ندارد. با آزاد شدن از قدرت گناه اکنون وجدان ما پاک است و می توانیم در مقابل تخت خداوند قادر مطلق بدون ترس بایستیم
4 – " با او زندگی خواهیم کرد " ( آیه 8 ) چه وعده شگفت انگیزی! ما شریک رستاخیز ابدی عیسی و زندگی ابدی او هستیم. او یک بار نسبت به گناه مرد و دیگر مرگ برای او معنا ندارد. او تا ابد با خداوند زندگی می کند و ما نیز وارد آن حیات ابدی شده ایم
عیسی جان اعلام می کنم که من با مسیح یک گشته ام و دیگر بنده گناه نیستم. چون عیسی به خاطر گناهان ما گناه شد تا ما به خاطر عدالت او عادل محسوب شویم. آمین