لذت بردن از خداوند
من دوست مسیح هستم
در ابتدای تاریخ بشریت ارتباط انسان با خداوند بسیارساده بود. در آن زمان آیین ها و رسم و رسومات مذهبی فراوانی وجود نداشت. خنوخ با خداوند راه می رفت. ( پیدایش 22:5 و24 را مطالعه کنید.) وقتی به سیر تاریخی کتاب مقدس نگاه می کنیم با پدر ایمان یعنی ابراهیم روبرو می شویم و می بینیم که چه عنوان محترمی برای او بکار رفته است. این عنوان " دوست خداوند " است ( یعقوب23:2 را مطالعه کنید.) قوم خداوند به سادگی از دوستی با او لذت می بردند. گاهی می خواهم که از الاهیات و از تمام تشریفات کلیسایی کناره گیری کنم و تنها رابطه ای دوستانه با خداوند داشته باشم. با او راه روم و از مشارکت با او لذت ببرم. به راستی بر این باورم که خداوند دوست دارد که قومش از بودن با او لذت ببرد. گاهی آنقدر درگیر الاهیات و روش ها و اصول تعلیمی می شویم که باعث می شود نگاه مان از خداوند بر داشته می شود. ما در میان جنگلی گیر می افتیم جایی که تنها چیزی که دیده می شود درخت است. دیگر نمی توانیم تصویر کامل را ببینیم. در آن زمان است که ما باید از جنگل بیرون آئیم . نگاهی تازه به اطراف بیندازیم و بخواهیم که نگرش خود را با این تصویر کلی منطبق سازیم
خداوندم عیسی از تو متشکرم که مرا فدیه داده ای. اعلام می کنم که من مشتاق راه رفتن با خداوند و لذت بردن از مشارکت با او هستم. زیرا من دوست مسیح هستم. آمین