رنج و سلطنت
من روح پسر خواندگی را دریافت کرده ام و ندای ” ابا – پدر ” سر می دهم
پولس در رومیان 18:8چنین می نویسد
“در نظر من رنجهای زمانی حاضر در قیاس با جلال که در ما آشکار خواهد شد هیچ است
اگر می خواهیم با مسیح سلطنت کنیم باید آمادۀ تحمل رنج باشیم
“این سخن در خور اعتماد است که اگر با او مردیم با او زندگی هم خواهیم کرد. اگر تحمل کنیم با او سلطنت هم خواهیم کرد. اگر انکارش کنیم او نیز انکارمان خواهد کرد اگر بی وفا شویم از آن رو که خویشتن را انکار نتواند کرد ” ( دوم تیمو تائوس 2 : 11 -13
می بینیم که اگر رنج می کشیم سلطنت هم خواهیم کرد. اما اگر عیسی مسیح را انکار کنیم او نیز ما را انکار خواهد کرد. اوقاتی در زندگی پیش می آید که دچار کشمکش می گردیم که آیا با او رنج بکشیم یا او را انکار کنیم و همواره با این دو موضوع روبرو می شویم. (به عنوان مثال اعمال 22:14 فیلیپیان 1 : 29 – 30 دوم تسالونیکیان 1 : 4 – 10 را مطالعه کنید.) تمثیل زیبایی از این مطلب دارم و می خواهم آن را برای تان شرح دهم. تصویریی که بر گرفته از خیمه است. این خیمه از سه رنگ اصلی تشکیل شده بود به خصوص در قسمتی که مربوط به لباسهای کاهن اعظم است. این سه رنگ اصلی آبی بنفش و قرمز روشن است. آبی نماد آسمان است قرمز نماد طبیعت انسان و همچنین خون و بنفش از آمیخته شدن آبی و قرمز بدست می آید که نماد مسیح به عنوان خدای تجسم یافته است. آبی آسمان و قرمز زمین با هم ترکیب می شوند تا بنفش را به وجود آورند . این تصویر زیبا از طبیعت عیسی مسیح است هم خدا و هم انسان که به طور کامل با هم ترکیب شده اند تا رنگ تازه ای به وجود آورند. رنگ بنفش در کتاب مقدس دارای خصوصیتی دوگانه است. بنفش نماد سلطنت و رنج است. شما نمی توانید در پادشاهی خداوند رنگ بنفش را بپوشید اگر شما بر روی زمین آن را به خاطر رنج نپوشیده باشید. اگر ما رنج بکشیم سلطنت خواهیم نمود
پدر جان متشکرم که فرزند تو هستم. اعلام می کنم که اگر من متحمل رنج ها شوم با تو سلطنت خواهم کرد. من روح پسر خواندگی را دریافت نموده ام و به واسطۀ او فریاد می زنم ” ابا ، یعنی پدر”. آمین