شیطان هیچ جایی در من ندارد هیچ قوتی بر من ندارد . هیچ ادعای تسویه نشده ای علیه من ندارد. زیرا تمام ادعاهای او در مورد من با خون عیسی تسویه شده است
همین عیسایی که تنها نجات دهنده ما است تنها رهاننده ما نیز است. تنها عیسی می تواند بندهای اسارت و شرارت را از زندگی مردم گشوده به آنان آزادی عطا کند. می خواهم برای آن عده از افرادی که احتیاج به رهایی دارند این رهاننده پر محبت را معرفی کنم . باید با مسیح رابطه ای مستقیم و شخصی ایجاد کنیم و برای این کار چهار نکته لازم است. این بدان معنا است که باید از هر گونه گناه روی گردان شویم . تنها به عیسی نگاه کنیم زیرا او تنها رهاننده ماست
تنها امید خود را بر آنچه عیسی با مرگش بر صلیب تدارک دیده قرار دهیم و نه بر اعمال نیک خود. با اراده آزاد تصمیم بگیریم همه افرادی که به ما آسیب زده و باعث رنجش ما شده اند را ببخشیم. زمانی که شخصاً از روح افسردگی نجات یافتم این وعده را از خداوند دریافت نمودم
” و هر که نام خداوند را بخواند رهایی خواهد یافت . ” (یوئیل 2 : 32
همچنین این سخنان عیسی را به یاد آوردم
” ( شاگردان ) بنام من دیوها را بیرون خواهند کرد . “( مرقس 16 : 17
ما نیز در نام عیسی اقتدار داریم دیوها را اخراج کنیم
خداوندا تو را به خاطر عیسی شکر می کنم. چون تو تنها رهاننده من هستی و هر که نام خداوند را بخواند رهایی خواهد یافت . شیطان هیچ جایی در من ندارد. هیچ قوتی بر من ندارد . هیچ ادعای تسویه نشده ای علیه من ندارد زیرا تمام ادعاهای او با خون عیسی تسویه شده است .آمین