قلمرویی بدون تغییر
بیائید بی تزلزل اعتراف خود را استوار نگاه داریم
تفاوتی بین ایمان و دیدار وجود دارد. انسان های معمولی راه را می بینند و قدم بر می دارند و به حواس خود اطمینان می کنند و به آن چه حواس آن ها می گویند اعتماد دارند اما در زندگی مسیحی و روحانی ما نباید به حواس خود اطمینان کنیم. دوم قرنتیان 5 : 7 به ما می گوید
" ما به ایمان زیست می کنیم نه به دیدار
ما تنها بر اساس حواس خود قدم بر نمی داریم ، بلکه با ایمان قدم بر می داریم. ایمان ما را به قلمرویی نا دیدنی و ابدی متصل می سازد که این قلمرو هرگز تغییر نمی کند. دنیای ما همواره در حال تغییر است و دنیایی است موقتی ، نا پایدار ، بی ثبات و غیر قابل اطمینان. از طریق ایمان ما به دنیای دیگری وصل می شویم. دنیایی از حقایق ابدی و واقعیت های بنیادی. و زمانی که از طریق ایمان به آن دنیا متصل می شویم آن زمان است که می توانیم اعتراف خود را بی تزلزل و استوار نگاه داریم. واکنش ما نسبت به فشارهایی که خداوند اجازه می دهد در زندگی ما وجود داشته باشد مشخص کننده این است که آیا ما به حواس خود اطمینان می کنیم یا به ایمان خود. اگر ما به خاطر فشار نیروهای تاریکی اعتراف خود را تغییر دهیم در آن زمان است که ما بر اساس حواس خود رفتار نموده ایم زیرا در ایمان هیچ نقطه تاریکی وجود ندارد. ایمان بر حواس تکیه نمی کند. افراد از طریق چشمان روحانی که درون شان وجود دارد به قلمرویی نگاه می کنند که تغییر نمی کند و در آن قلمرو به کاهن اعظمی که بی تغییر است اطمینان می کنند. یعقوب در این باره چنین می گوید
" اما با ایمان در خواست کند و هیچ تردید به خود راه ندهد زیرا کسی که تردید دارد چون موج دریا است که با وزش باد به هر سو رانده می شود . چنین کس نپندارد که از خداوند چیزی خواهد یافت زیرا شخصی است دو دل و در تمامی رفتار خویش ناپایدار . " ( یعقوب 1 :6 – 8
او کلام خود را چنین شروع می کند که ما باید ایمان داشته باشیم و شک نکنیم. چنین شخصی اعتراف خود را بی تزلزل استوار نگاه نمی دارد. بنابراین به این سو و آن سو برده خواهد شد و از طریق بادها و امواج به این سو و آن سو می رود و راه چاره ای که وجود دارد این است که ما باید بی تزلزل اعتراف خود را استوار نگاه داریم
خداوندا از تو متشکرم که تو امین هستی تو به من امید می بخشی . من اعلام می کنم که نه بوسیله حواس خود بلکه با ایمان قدم بر می دارم. من باید اعتراف خود را بی تزلزل استوار نگاه دارم. آمین