میزان تعهد
من دوست مسیح هستم
آنچه در پیداش باب 15 درباره عهد ابراهیم با خداوند ثبت شده بیانگر این حقیقت است که هر کدام از طرفین یعنی خداوند و ابراهیم به طور کامل نسبت به یکدیگر متعهد گشتند. زمانی رسید که خداوند ابراهیم را خواند تا عهد خود را با خداوند به جا آورده و پسرش اسحاق را به عنوان قربانی تقدیم کند. تعهد خداوند نیز مانند تعهد ابراهیم کامل بود. بنا براین دو هزار سال بعد طرف دیگر این پیمان ،یعنی خداوند پسر یگانه خود عیسی مسیح خداوند را در راه ما قربانی می کند. به یاد داشته باشید که آن حد از تعهدی که شما نسبت به خداوند می پذیرید معمولا مشخص کننده میزان تعهد خداوند نسبت به شما خواهد بود. زمانی که شما به طور کامل نسبت به خداوند متعهد می شوید این کار شما باعث می شود که خداوند نیز کاملاً نسبت به شما متعهد بماند. این ماهیت یک عهد است. یعقوب در رساله خود درباره آنچه ابراهیم انجام داد سخن می گوید و از زمانی می گوید که وی فرزندش را به عنوان قربانی داد و از نتایج کار وی می گوید.
" آیا جد ما ابراهیم به اعمال پارسا شمرده نشد آنگاه که پسر خود اسحاق را بر مذبح تقدیم نمود می بینید که ایمان و اعمال او با هم عمل می کردند و ایمان او با اعمالش کامل شد و آن نوشته تحقق یافت که می گوید ابراهیم به خدا ایمان آورد واین برای او پارسایی شمرده شد و او دوست خدا خوانده شد. " ( یعقوب 2 : 22 -23
ابراهیم با تعهد به آن پیمان و تقدیم پسرش اسحاق، دوست خداوند لقب گرفت. این عنوانی خاص و محترم است. درسی که اینجا وجود دارد این است. عهد دری به سوی ورود به دوستی واقعی است . زمانی که دو شخص عهدی با یکدیگر می بندند و بر اساس اصول آن عهد رفتار می کنند در آنجا دوستی حقیقی ایجاد می شود
خداوندم عیسی از تو متشکرم که مرا فدیه دادی. اعلام می کنم که نسبت به خداوند کاملاً متعهد هستم و او نیز نسبت به من متعهد است و عهد و پیمان ما دری به سوی دوستی واقعی است. اعلام می کنم که من دوست مسیح هستم. آمین